2 juni 2020

Redaktionen

fredag, 29 maj 2020 11:11

Balders finansdirektörer häktade

 

 

 


Balders finanschef Marcus Hansson och Balders CFO Magnus Björndahl har begärts häktade misstänkta för grovt insiderbrott.

 

 

 

 

Under torsdagskvällen publicerade Balder ett pressmeddelande om att Balders två ledande befattningsinnehavare, finanschef Marcus Hansson och CFO Magnus Björndahl, har begärts häktade misstänkta för grovt insiderbrott. Enligt en uppgift till Di är det Collector som finns i fokus för åklagarens utredning. Brottsmisstankarnas uppges gälla nischbankens vinstvarning 21 januari i år. Marcus Hansson valdes in i Collectors styrelse först efter den 27 april i år, således efter vinstvarningen den 21 januari.

– Min spontana reflektion är att jag har väldigt svårt att tro att de skulle göra något medvetet fel, säger Balders vd Erik Selin till Di.

Enligt häktningsframställan sitter Hansson och Björndahl i arresten i Göteborg. Eftersom det finns risk för att de misstänkta kan undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.

Häktningsförhandlingen inleddes idag fredagen den 29 maj kl 13.15–14.15 och gällde Marcus Hansson. Den andra förhandlingen inleddes kl.15.15–16.15 och gällde Magnus Björndahl.

Förhören med Marcus Hansson och Magnus Björndahl ägde rum bakom lyckta dörrar under eftermiddagen i Stockholms tingsrätt via videolänk till häktet i Göteborg. De två är således fortsatt häktade och åtal ska väckas senast den 12 juni.

 

Kursen påverkades inte i Balder på grund av häktningen utan aktien noterades till 384,60 kr, endast en nedgång med 0,54 procent.

 

 

 

 

 

 


I samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum, uppstod en unik vakans om 45.000 kvm på Campus Solna. Akademiska Hus bygger nu om det cirka 24.000 kvm stora Retziuslaboratoriet.

 

 

 

 

Campus Solna och den närliggande Hagastaden växer och utvecklas med målet att bli ett av världens starkaste life science-kluster. Nu påbörjar Akademiska Hus ombyggnationen av Retziuslaboratoriet, som ska ge nya verksamheter med koppling till medicin och hälsa möjlighet att etablera sig i toppmoderna lokaler på området.

Campus Solna är en viktig del av den framväxande Hagastaden. Området, som kommer att binda ihop Stockholm och Solna, utvecklas till en levande ny stadsdel med boende, handel, tunnelbana, kultur och parkområden. Här går även samhälle, universitet och näringsliv samman för att skapa navet i Stockholmsregionens life science-kluster med fokus på forskning och vetenskap som förbättrar människors liv och hälsa.

I samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum, uppstod en unik vakans om 45.000 kvm som ger en möjlighet för nya företag att etablera sig på området. I nära samarbete med Karolinska Institutet öppnar Akademiska Hus upp Campus Solna för nya aktörer, och som ett led i det arbetet fortsätter satsningen genom att Akademiska Hus nu bygger om det cirka 24.000 kvm stora Retziuslaboratoriet. På den 13.000 kvm uthyrningsbara ytan skapas toppmoderna kontors- och labbmiljöer som med sitt strategiska läge i direkt anslutning till Karolinska Institutet även ger närhet till en rad andra myndigheter, företag och organisationer – alla med en koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa.

– Campus Solna befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Genom att bygga om Retziuslaboratoriet erbjuder vi flera nya aktörer möjlighet att flytta till området och ta del av de centrala mötesplatser som skapas där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla för kunskapsutbyte, utveckling och innovation inom life science, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

I dagsläget arbetar, studerar och forskar mer än 4.000 personer på Campus Solna. Intresset för att flytta sin verksamhet till området är stort och Akademiska Hus har redan signerat avtal med flera företag som nu har eller inom kort kommer att flytta sina verksamheter till Campus Solna. För Retziuslaboratoriet pågår redan flertalet diskussioner med hyresgäster.

Akademiska Hus investerar 275 Mkr ombyggnationen, som består av två etapper. Den första omfattar upprustning och uppgradering av byggnadens generella och gemensamma tekniska funktioner såsom klimatstyrning, värme och ventilation, medan de nya kontors- och labbmiljöerna byggs i den andra etappen. Som en led i Akademiska Hus hållbarhetsarbete kommer Retziuslaboratoriet att inventerats med målsättningen att ta tillvara och återbruka delar av de befintliga materialen.

 

 

 

 

 

 

 


Sollentunahem har utnämnt en ny vd som är Anna Mellström, nuvarande vd för Einar Mattsson Byggnads AB. Det innebär att Peter Svensson (bilden) får dubbla roller då han den 1 juni blir vd för Einar Mattsson Byggnads AB och då han samtidigt fortsätter att som vd leda Einar Mattsson Projekt AB.

– Det kommer att gagna båda bolagens verksamhet att ledas av en och samma vd. Det ger bolagen möjlighet till ett effektivare samarbete som i förlängningen ska leda till lägre produktionskostnader och bättre kvalitet i produkten, säger Stefan Ränk, Einar Mattssons koncernchef.

– Jag ser fram emot att få ihop all den kunskap och erfarenhet som finns i de båda bolagens ledningsgrupper, för att få till rätt produkt, på rätt plats till rätt pris, så att vi fortsatt kan stå stabila på marknaden, oavsett konjunktur, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB. 

Peter Svensson leder Einar Mattsson Projekt AB sedan september 2019. Han har mångårig branscherfarenhet bland annat som vd för PEAB Bostadsutveckling. Han har även arbetat på NCC, Skanska och Bjerkings.

 

 

 


Neil Slater, Deputy Head of Private Markets and Global Head of Real Estate, Aberdeen Standard Investments, har varit ledande i en omorganisation av Aberdeen Standard Investments, API.

 

 

 

 

Aberdeen Standard Investments, API, undersöker möjligheten att sälja sina direkta fastighetsverksamheter i Norden omfattande ett värde om cirka 2 miljarder pund, cirka 23,5 Mdr kr. Det potentiella steget kommer när bolaget som förvaltar fastigheter globalt för 41 miljarder pund, cirka 482 Mdr kr, ska fokusera på investeringar i sin paneuropeiska och globala fondverksamhet.

Neil Slater, Deputy Head of Private Markets and Global Head of Real Estate, Aberdeen Standard Investments, säger i en kommentar att det finns en växande skillnad i fokus mellan två delar av API:s verksamhet.

Han fortsätter:
– Vi har ett starkt, kompetent och erfaret team i vår nordiska verksamhet som fokuserar på att investera direkt i den lokala fastighetsmarknaden för lokala kunder. Detta är dock främst inhemska fonder och en verksamhet med kapitalförvaltning som betjänar inhemska kunder.

– I en internationaliserad funktion finns det ett behov av att balansera lokala och globala behov för att på bästa sätt utnyttja våra globala funktioner inom fondförvaltning för våra kunder och samtidigt kunna fokusera på nya tillväxtområden för att skapa långsiktig nytta.

Slater, som har varit ledande av omorganisationen, säger vidare:
– För kunder som investerar i våra nordiska fastighetsportföljer, är vi engagerade i att hitta den bästa alternativa lösningen för fortsatt kapacitet för högkvalitativa tjänster. En eventuell försäljning kommer inte att påverka vårt övergripande fokus på Norden, när det gäller våra paneuropeiska fastighetsfonder som investerar i regionen. Norden fortsätter att erbjuda attraktiva, långsiktiga investeringsmöjligheter för globala fastighetsinvesterare.

 


 

 

 


Utöver att på ett kostnadseffektivt sätt fastställa byggnadens återbrukspotential och optimera återbruksprocessen arbetar White även med att upprätthålla digitala kopior av fastigheter. White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer.

 

 

 


I en tid av dämpad tillväxttakt och stora klimatutmaningar har återbruk fått en allt större betydelse. Behovet av stadsutveckling, nya bostäder, skolor, vårdmiljöer med mera måste fortfarande tillgodoses, men till mindre kostnad och till ett betydligt mindre klimatavtryck. White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer. 

Att undersöka en byggnads återbrukspotential har hittills varit en väldigt analog och tidskrävande process. Så behöver det inte längre vara. Med White ReCapture upprättas en digital kopia av en byggnad samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material och delar den består av. Återbrukspotentialen kartläggs och noteras i den digitala modellen. På så vis har en tidigare komplex och analog process blivit digital och transparent. Kombinationen av digitalisering och specialistkompetens gör tjänsten unik.

– Med hjälp av våra miljöspecialister, antikvarier och arkitekter möjliggör vi ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete. Vi integrerar återbruk i designprocessen och därmed gör vi det enklare för våra beställare att genomföra återbruk i stor skala. Det skapar också förutsättningar för dem att uppnå sina egna klimatmål likväl som branschens färdplan för en klimatneutral byggsektor, säger Niklas Eriksson, ägare av White ReCapture.

Eftersom informationen är digital är det även möjligt att föra kunskapen vidare genom de olika stegen av projektet och tillgängliggöra informationen för alla som arbetar med modellen under projektets gång.

Utöver att på ett kostnadseffektivt sätt fastställa byggnadens återbrukspotential och optimera återbruksprocessen arbetar White även med att upprätthålla digitala kopior av fastigheter. Således kan bolaget stötta fastighetsägare genom att kontinuerligt uppdatera den digitala modellen. Då har de alltid en uppdaterad och funktionell modell av fastigheten och behöver inte lägga tid och pengar på att ta fram nya relationshandlingar för framtida ny- eller ombyggnationer.

– Vi ser ett stort behov på marknaden av att skala upp återbruk och nu har vi skräddarsytt ett erbjudande för just det syftet. Vi är redan igång med vår första affär och har en dialog med flera intresserade fastighetsutvecklare som ser potentialen och fördelarna med White ReCapture, säger Niklas Eriksson.

Tjänsten är passande att använda vid ombyggnationer, men är också en lämplig komponent i digitaliseringen av ett fastighetsbestånd inför framtida ombyggnationer eller försäljning av material med återbrukspotential från byggnader som ska rivas.


 

 

 


En av de sex fastigheterna som Cromvell säljer till EAB Group (Elite Alfred Berg) och som ligger i Helsingfors.

 

 


Cromwell Property Group säljer en portfölj med 6 tillgångar, inklusive fyra kontorsbyggnader och två obebyggda tomter i Helsingfors huvudstadsområde, till en fond som förvaltas av noterade  EAB Group (Elite Alfred Berg). Fastigheterna var en del av Henry-portföljen, som Cromwell förvärvade tillsammans med Goldman Sachs i juni 2018.

Fastigheterna innehåller långsiktiga bostadsutvecklingsmöjligheter. Två av byggnaderna och två obebyggda tomter ligger i Kera-regionen i Esbo utanför Helsingfors. De övriga tillgångarna finns i Pitäjänmäki (Helsingfors) och Matinkylä (Espoo). Alla fastigheter ligger i det mest befolkade området i Finland med goda transportförbindelser och jobbmöjligheter.

Eppu Pesonen
, kapitalförvaltare på Cromwell Property Group i Finland, säger:
– Försäljningen av denna portfölj visar vår förmåga och vilja att genomföra transaktioner trots de extraordinära globala omständigheter som orsakats av den pågående COVID-19-pandemin.

Han fortsätter:
– Efter denna försäljning, som avslutades enligt vår strategiska affärsplan, kommer vi att fortsätta att fokusera på våra mervärdesinitiativ och utvecklingen av de återstående tillgångarna i portföljen. Även om den nuvarande pandemin sannolikt kommer att minska den totala marknadsaktiviteten kommer vi att fortsätta att övervaka marknaderna noga och genomföra avyttringar och förvärv i enlighet med våra strategiska initiativ.


 

 

 

 


Skanska Nya Hem ska tydliggöra sin hållbarhetsprofil och tillsättningen av Camilla Fredman Svensson (bilden) är ett led i att stärka både varumärkesarbetet och dialogen med omvärlden. Hon tillträder sin nya roll 1 juni 2020.

Camilla Fredman Svensson
har en bred erfarenhet av kommunikationsarbete och har arbetat på Skanska sedan 2015, senast i rollen som chef för Public Affairs.

Samtliga bostäder från Skanska är redan i dag miljöcertifierade och utgångspunkten är att det ska vara enkelt för kunderna att leva hållbart. Marknads- och kommunikationschefen kommer ha en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av varumärket.

– Vi måste särskilja vårt erbjudande och motivera varför ett hållbart hem från Skanska är bättre än konkurrenternas erbjudanden. Vi ser att bostadsköpare fortfarande har svårt att navigera rätt bland utbudet, säger Camilla Fredman Svensson.

– För att nå vårt mål om klimatneutralitet 2045 måste bostadsutvecklingen styras i en mer hållbar riktning. Camilla kommer spela en viktig roll i att tydliggöra fördelarna med hållbara bostäder för våra kunder och stärka dialogen med omvärlden kring behovet av reformer på bostadsmarknaden, säger Mikael Matts, vice vd för Skanska Sverige.

Camilla Fredman Svensson arbetar i dag som chef för Public Affairs, Skanska AB. Hon har en magisterexamen inom statsvetenskap i grunden. Hon har tidigare arbetat som pressekreterare och politisk handläggare hos Liberalerna samt rådgivare åt Sveriges EU-kommissionär. Hon tillträder sin nya tjänst 1 juni 2020.

 

 

 


Rikshem säljer 13 fastigheter med 883 bostäder till Niam i Östersund. En av de sålda fastigheterna ligger på Odenskogsvägen i Odensala (bilden).

 

 


Rikshem säljer 883 lägenheter i Östersund till Niam. Försäljningen omfattar totalt cirka 62.500 kvm fördelat över 13 bostadsfastigheter i Torvalla, Odensala och centrala Östersund.

Rikshem etablerade sig i Östersund 2016 och är en av stadens största privata fastighetsägare. Nu säljer bolaget en del av sitt bestånd till Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare, men fortsätter att vara en aktiv fastighetsägare i Östersund. I och med försäljningen har Rikshem kvar cirka 2.000 lägenheter i Östersund. Nyligen färdigställde Rikshem sin första nyproduktion i staden och bolaget tittar även på möjligheterna för att bygga fler lägenheter.

– Rikshem har ett stort bestånd i Östersund och det kommer vi ha även fortsättningsvis. Vi vill nu fokusera mer på att bygga nya bostäder och samhällsfastigheter i Östersund och på så sätt vara med och bidra till stadens utveckling, säger Anna-Karin Eriksson, regionchef på Rikshem.

– Östersund är en stad med mycket goda framtidsutsikter. Vi tar över ett välskött bestånd som vi ser fram emot att förvalta och utveckla vidare, säger Fredrik Jonsson, vd för Niam.

Fem av fastigheterna som omfattas av försäljningen ligger i Torvalla, två i Odensala och sex i centrala Östersund. Rikshem frånträder fastigheterna i månadsskiftet augusti/september 2020.


 


 

 

 Peab har under tio år ansvarat för driften av Ängelholm Helsingborg Airport och under de senaste åren har Peab meddelat att bolaget långsiktigt inte kan ta ensamt ansvar för denna viktiga samhällsfunktion.  Peab har långt framskridna och konstruktiva diskussioner med ett antal kommuner i Nordvästra Skåne om förutsättningarna för att bedriva flygplatsverksamheten och de ekonomiska konsekvenserna för det.

 

 


Passagerarantalet på Ängelholm Helsingborg Airport har successivt minskat under de senaste åren och när coronapandemin slog till blev läget akut med en dramatisk nedgång i flygtrafiken. Då flygplatsen inom överskådlig tid inte kommer att generera några intäkter måste kostnaderna minimeras och därför lägger Peab driften ner av flygplatsen tills vidare.

 

– Det är fruktansvärt tungt att säga upp 40 medarbetare, inklusive mig själv. Flygplatsen betyder mycket för hela regionen men utan några inkomster alls sedan ett par månader tillbaks så går det inte att fortsätta driva den verksamheten, säger vd Christian Ziese till SVT.

 

Personalen sägs upp idag men på grund av uppsägningstiderna kommer flygplatsen kunna hålla öppet under sommaren. Till hösten upphör all flygverksamhet.

 

Peab har långt framskridna och konstruktiva diskussioner med ett antal kommuner i Nordvästra Skåne om förutsättningarna för att bedriva flygplatsverksamheten och de ekonomiska konsekvenserna för detta. En förutsättning i förhandlingarna är att det ekonomiska ansvaret ska bäras av andra än Peab. Förutsättningarna för återstart av flygplatsen bestäms därmed inte av Peab.

I avvaktan på detta måste flygplatsbolaget dessvärre säga upp personal. Flygplatsen behåller sitt flygplatscertifikat, vilket innebär att några strategiskt viktiga positioner kommer att finnas kvar tills vidare. Detta är en förutsättning för en snabb återstart av verksamheten längre fram om förutsättningarna är de rätta. MBL-förhandlingar har genomförts.

Löpande underskott om 10 Mkr belastade Peabs resultat under det första kvartalet 2020. I samband med beslutet om nedläggning av driften kommer ytterligare kostnader, uppgående till 40 Mkr, belasta verksamheten, varav nedskrivningen av goodwill utgör 20 Mkr.

– Vi har drivit flygplatsen i tio års tid och under de senaste åren har vi framfört att vi långsiktigt inte kan ta ensamt ansvar för denna viktiga samhällsfunktion. Coronapandemins effekter på resandet har ställt frågan på sin spets. Utan intäkter och med en oklar framtid för flyget måste vi nu tyvärr ta steget och stänga flygplatsen tills vidare. Samtidigt har jag goda förhoppningar om att kommunerna i Nordvästra Skåne vill hitta en lösning så att flygplatsen kan återstartas i framtiden, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

 

 

 

 

 


Atrium Ljungberg köper nu för 295 Mkr kontorsfastigheten Eken 14, om drygt 8.000 kvm i Sundbyberg. Eken 14 ligger i direkt anslutning till den välkända Marabouparken och Eken 6, även kallad Chokladfabriken, omfattande 28.500 kvm, som är stor en fastighet som Atrium Ljungberg köpte i juli år 2016.

 

 

 

 

Atrium Ljungberg har under torsdagen träffat avtal om förvärv av kontorsfastigheten Eken 14 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar drygt 8.000 kvm uthyrbar yta. Affären sker genom en bolagstransaktion och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 295 Mkr före avdrag för latent skatt. Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd och hyresvärdet uppgår till 16 Mkr/år. Säljare är Wäsö Fastigheter. Atrium Ljungberg tillträder fastigheten den 3 juni 2020.

Eken 14 ligger i direkt anslutning till den välkända Marabouparken och Eken 6, även kallad Chokladfabriken, omfattande 28.500 kvm, en fastighet som Atrium Ljungberg köpte i juli år 2016. Säljare var Areim och priset var 1.059 Mkr.

Den nu förvärvade Eken 14 kommer att komplettera Chokladfabrikens utbud av kontorslokaler och ger tillsammans en effektiv förvaltning. Eken 14 ligger inom planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna och har potential att utvecklas både inom befintliga byggnader och med tillkommande byggrätter.

– Genom förvärvet av Eken 14 stärker vi vår position och våra möjligheter att vara med och utveckla centrala Sundbyberg, ett av Stockholmregionens mest intressanta områden med stor tillväxt av såväl företag som bostäder. Här vill vi skapa ett riktigt bra sammanhang där olika verksamheter stärker varandra, säger Johanna Jonsson, transaktionschef på Atrium Ljungberg.