2 juni 2020

Redaktionen

 

 

 


Atrium Ljungberg köper nu för 295 Mkr kontorsfastigheten Eken 14, om drygt 8.000 kvm i Sundbyberg. Eken 14 ligger i direkt anslutning till den välkända Marabouparken och Eken 6, även kallad Chokladfabriken, omfattande 28.500 kvm, som är stor en fastighet som Atrium Ljungberg köpte i juli år 2016.

 

 

 

 

Atrium Ljungberg har under torsdagen träffat avtal om förvärv av kontorsfastigheten Eken 14 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar drygt 8.000 kvm uthyrbar yta. Affären sker genom en bolagstransaktion och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 295 Mkr före avdrag för latent skatt. Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd och hyresvärdet uppgår till 16 Mkr/år. Säljare är Wäsö Fastigheter. Atrium Ljungberg tillträder fastigheten den 3 juni 2020.

Eken 14 ligger i direkt anslutning till den välkända Marabouparken och Eken 6, även kallad Chokladfabriken, omfattande 28.500 kvm, en fastighet som Atrium Ljungberg köpte i juli år 2016. Säljare var Areim och priset var 1.059 Mkr.

Den nu förvärvade Eken 14 kommer att komplettera Chokladfabrikens utbud av kontorslokaler och ger tillsammans en effektiv förvaltning. Eken 14 ligger inom planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna och har potential att utvecklas både inom befintliga byggnader och med tillkommande byggrätter.

– Genom förvärvet av Eken 14 stärker vi vår position och våra möjligheter att vara med och utveckla centrala Sundbyberg, ett av Stockholmregionens mest intressanta områden med stor tillväxt av såväl företag som bostäder. Här vill vi skapa ett riktigt bra sammanhang där olika verksamheter stärker varandra, säger Johanna Jonsson, transaktionschef på Atrium Ljungberg. 

 

 


Hovings malmgård på Alsnögatan 3, nära Danvikstull, uppfördes år 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving och den beboddes mellan 1842 och 1848 av industri- och tidningsmannen Lars Johan Hierta. Gården var då en del av Liljeholmens stearinfabrik fram till år 1971. Malmgården stod länge obebodd och blev alltmer förfallen och vandaliserad. Stockholms stad sålde den år 2000 till Einar Mattsson Byggnads AB och Malmgården står nu tom, efter att under 15 år ha hyrts ut till kontor.

 

 

 

Einar Mattsson förvärvade tomträtten till kvarteret Sommaren 10, nära Danvikstull, år 2000, på inrådan från Stockholms stad. I samband med programarbetet för kvarteret Persikan och övertagandet av tomträtten fick Einar Mattsson en markanvisning för 70-80 bostäder på och intill fastigheten vilket var en förutsättning för att kunna finansiera upprustningen av Malmgården. Nu vill Einar Mattsson tillföra byggrätter för vårdboende på platsen samt rusta upp Hovings malmgård och trädgården så att  gården och trädgården helt eller delvis kan öppnas för allmänheten.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade år 2003 att stoppa detaljplanearbetet för bostäder med uttalandet att: ”Under rådande omständigheter är det därför inte aktuellt att bebygga kv. Sommaren 10. Detta kan dock återigen tas upp till prövning när man ser hur området i närheten utvecklas.”

Under dessa år har Einar Mattsson presenterat ett flertal förslag som har mötts med fortsatt dialog. Samtidigt har fler utmaningar med Malmgården uppdagats.


Einar Mattsson har även frågat om Stockholms stad vill köpa tillbaka fastigheten i närtid, vilket det inte verkar finnas intresse för.  

I ett pressmeddelande säger Einar Mattsson:
”Vi tar alltid till oss av kritik från Stadsbyggnadsnämnden. Nödvändiga reparationer är genomförda men Malmgården behöver nu mycket mer än löpande underhåll. För oss innebär det att vi behöver tillföra ny bebyggelse för att få ihop ekonomin innan vi går igång med de riktigt stora renoveringarna. Vi kommer oavsett att grundförstärka huset. ”

”Vi har hela tiden haft som ambition att rusta upp Malmgården och då göra det samtidigt som vi ger ett tillskott av nybyggnation i någon form. Staden äger de beslut som rör vad vi får göra med huset i sig samt frågan om hur man bäst använder marken. När en stad förändras ändras också detaljplaner. Det är hur vi ska göra det på bästa sätt som vi nu samtalar om.”

”När vi gör förändringar i känsliga miljöer föregås alltid arbetet av ett flertal utredningar. På den här platsen är det viktigare än på många andra. Därför finns det ett antal underlag framtagna. Utredningarna har bland annat omfattat husets tekniska status, antikvariska värden och trädgården.”

”Trädgården kan då få en ny aktiv funktion för äldre i god samverkan för nuvarande och nya invånarna på Södermalm. Utöver det vill vi komplettera med grönyta framför Malmgården mot vattnet genom att förlänga trädgården ut över den yta där vi idag har en parkering. Parkeringarna tas med andra ord bort.”

”Malmgården har historiskt varit kringbyggd av andra nära liggande byggnader och haft ett praktiskt förhållande till dessa. Den bebyggelse vi tittar på nu är i mycket mindre skala än våra tidigare förslag. I vår skiss utgår vi från att man tillför byggrätter längs Tegelviksgatan och Alsnögatan. ”

”Den nya bebyggelsen tillför ett gemensamt nyttjande med malmgården. Malmgårdens nya historia kan nu inledas.”

”Malmgården ska fortsatt vara identitetsbäraren för platsen där den nya bebyggelsen ska varav god kvalité utan att kopiera Malmgårdens arkitektur.”

”Vi vill lämna in en planansökan innan semestern i år för att förhoppningsvis ha en lagakraftvunnen detaljplan om cirka 3 år, och därför påbörja upprustningen efter ytterligare cirka 1-2 år. Det här är mycket grova tidsbedömningar, men är det bästa antagande vi kan göra idag. Innan dess under 2020 kommer vi att påbörja en grundförstärkning.”


 

 

 

 


Rekryteringen av Eva Wase (bilden) innebär att hon blir ny kommunikationschef på Heba. Hon kommer närmast från en befattning som internkommunikatör och pressansvarig på Ludvig & Co. Heba har under de senaste åren vuxit kraftigt och bolaget kommer att fortsätta växa de närmaste åren och därför behöver bolaget förstärkas med en kommunikationschef. Eva Wase börjar på Heba i augusti 2020.

– Eva har bred erfarenhet av såväl kommunikation som varumärkesarbete från fastighetsbranschen. Vi är glada att vi har lyckats locka till oss en så kompetent person som Eva, säger Patrik Emanuelsson, vd för Heba Fastighets AB.

 

 

 

 


Rekryteringen av Jacob Bruzelius (bilden) innebär att han blir ansvarig för Debt Advisory and Restructuring på Catellas Corporate Finance i Stockholm. Han har tidigare arbetat på Aareal Bank, The Royal Bank of Scotland och Rikshem.

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera Jacob som ska bli ansvarig för vår verksamhet inom Debt Advisory and Restructuring. Han är en senior person som med sin mångåriga erfarenhet från både banksektorn och kapitalmarknaden kommer att passa utmärkt för att vidareutveckla vårt erbjudande inom detta område. Vi arbetar redan idag med ett flertal intressanta mandat inom området och kommer med Jacob ombord att ytterligare kunna vässa vårt erbjudande. Det aktuella marknadsläget skapar såväl utmaningar som intressanta möjligheter, säger Robert Fonovich, chef för Catellas svenska Corporate Finance.

Jacob Bruzelius har en bred erfarenhet från finansiering inom fastighetssektorn. Efter finanskrisen ledde han några av de största omstruktureringarna på den svenska fastighetsmarknaden och som finanschef på Rikshem drev han arbetet med att införskaffa en kreditrating, den första för fastighetsbolag utanför den statliga och kommunala sektorn sedan år 2005. Han tillträder tjänsten som ansvarig för Debt Advisory and Restructuring på Catella i augusti.

– Jag ser mycket fram emot att ansluta till Catella och utveckla arbetet med skuldrådgivning och omstruktureringar. Marknaden för fastighetsfinansiering är på väg in i en ny fas och det ska bli spännande att vara med och driva den utvecklingen, säger Jacob Bruzelius, blivande chef för Debt Advisory and Restructuring på Catellas Corporate Finance.

 

 

 


Visualisering av Patrizias kommande projekt med en hälso- och sjukvårdfastighet i staden Mergentheim, cirka 15 mil sydost om Frankfurt am Main.

 

 Den portfölj med sju tyska vårdfastigheter som Patrizia köper kommer att omfatta 38.100 kvm uthyrningsbar yta för assistentboende, dagvård, demenspatienter och intensivvård. Samtliga fastigheter är uthyrda till Advita Pflegedienst GmbH på 20-åriga hyresavtal. Patrizia förvaltar fastighetstillgångar för mer än 1,3 miljarder euro inom sjukvårdssektorn

Förvärvet av portföljen med sju tyska vårdfastigheter sker på uppdrag av Patrizia Social Care Fund III. Säljaren av portföljen är Senioren-Wohnen Holding GmbH, ett dotterbolag till Advita som ansvarar också för utvecklingen av Advitafastigheter.

Portföljen inkluderar en befintlig vårdfastighet i Schwäbisch Hall plus sex nyckelfärdiga utvecklingar av vårdfastigheter i Schwäbisch Hall, Offenburg, Bad Kreuznach, Bad Windsheim, Lauda Königshofen och Bad Mergentheim.

När byggnadsarbeten är klara år 2023 kommer den totala portföljen att omfatta 38.100 kvm uthyrningsbar yta  med 329 enheter för assistentboende, 240 dagvårdsenheter, 146 enheter för demens och intensivvårdsanläggningar. Advita Pflegedienst GmbH, som är en av de ledande sjukvårdstjänstoperatörerna i Tyskland, kommer att hyra fastigheterna på enskilda 20-åriga hyresavtal.

Daniel Dreyer
, chef för transaktioner Dach på Patrizia, säger i en kommentar:
– Vi är glada över att ha slutfört en spännande transaktion eftersom vi kunde förvärva en modern portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar uthyrda till en erfaren och känd operatör av långa hyresavtal, vilket kommer att leverera ett stabilt kassaflöde till våra investerare.

Han fortsätter:
– Under de senaste åren har vi utökat vår exponering på vårdfastigheter i Tyskland eftersom efterfrågan har ökat stadigt för dessa fastigheter. Även om den nuvarande COVID-19-pandemin har skapat en viss ekonomisk osäkerhet, har investeringsmarknaden för hälso- och sjukvårdfastigheter förblivit motståndskraftig. Vi är övertygade om att denna sektor kommer att fortsätta spela en central roll i framtiden.

Patrizias rådgivare i affären var Hogan Lovells från Hamburg.

 

 

 


 

 

 


Titania har i samarbete med Arkitema Architects utarbetat en idé om det nya Ösmo som en trädgårds- och parkstad med flerbostadshus i 3-5 våningar mot de större stråken och stadsradhus mellan ny bebyggelse och befintliga enplansvillor. Illustration: Arkitema Architects

 

 

 

Titania har vunnit sin första markanvisning i Nynäshamn kommun och tar rollen som ankarbyggaktör i utvecklingen av centrala och södra Ösmo. Ösmos södra och centrala delar ska förtätas och ge plats för cirka 700-1.400 nya bostäder, butiker, restauranger och andra verksamheter. I kommunens markanvisningstävling har kommunstyrelsen utsett Titania till den första aktören som får utveckla i området.

Kommunen har en tydlig vision för hur området ska utvecklas och har i markanvisningsprocessen efterfrågat byggaktörernas tolkning av visionen.

Titania har i samarbete med Arkitema Architects utarbetat en idé om det nya Ösmo som en trädgårds- och parkstad med flerbostadshus i 3-5 våningar mot de större stråken och stadsradhus mellan ny bebyggelse och befintliga enplansvillor.

I förslaget blir Nyblevägen en stadsgata med många entréer mot gatan för att skapa ett intimt och tryggt gaturum. En av de bärande idéerna är ett parkstråk i nord-sydlig riktning som en grön pulsåder genom området.

– Vi ser fram emot att arbeta med utformandet av detaljplanen av Ösmo centrum tillsammans med kommunen. Upplägget att ta rollen som ankarbyggaktör och ansvara för samordning passar vårt arbetssätt. Vi har arbetat på samma sätt med andra stora projekt och vi stimuleras av att vara med från allra första början och vara med och sätta ramarna för nya områden. Vi ser också fram emot att tillsammans med kommunen involvera befintliga boende och näringsidkare i processen för att tillsammans få till en samsyn kring områdets utveckling. Vi är tacksamma mot Nynäshamns kommun för att få det förtroendet säger Titanias vd Einar Janson.

– Vi fick in sex mycket bra förslag av hög kvalitet, så det var en svår men angenäm uppgift att välja mellan dem. Titania lever upp till alla kriterier vi har ställt och visar tydligt att de har förstått kommunens vision med området, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng.

– I ett utvecklingsprojekt av den här storleken finns väldigt många olika saker att ta hänsyn till, som markförhållanden, behov av skolor, hur trafiken kan lösas, fornlämningar, underlag för service, och möjligheter till rekreation, säger Sandra Zachrisson, ansvarig projektledare på mark- och exploateringsenheten på Nynäshamns kommun

Hon fortsätter:
– En av de viktigaste sakerna är naturligtvis invånarnas önskemål om hur området ska utvecklas, men vi måste också säkerställa att projektet blir tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Det är där Titania ska fungera som bollplank. Vi vill utbyta idéer om hela området och därför får de inte veta förrän i granskningsskedet var i området de kommer att få bygga. 

 

 


Johanneberg Science Park är grundat och samägt av Göteborgs Stad och Chalmers och har, utöver dessa Västra Götalandsregionen, och 16 privata företag som partners. Volvo Cars är från maj 2020 partner i Johanneberg Science Park.

 

 

 

 

Johanneberg Science Park har undertecknat ett partneravtal med Volvo Cars i syfte att stärka mobilitetens roll i framtida samhällsbyggnadsprocesser. Genom att utveckla och testa nya mobilitetslösningar i samverkan med till exempel bygg- och bostadsbolag, akademi och offentliga aktörer vill man hitta nya vägar framåt för såväl en hållbar stadsutveckling som för en västsvensk bilindustri i framkant.

– Idag är transport och mobilitet ett måste att ha med i planeringen av nya byggprojekt och frågor som gemensamma bilpooler och elektrifiering av fordonsflottan är högaktuella. Därför är det så värdefullt för oss att få med Volvo Cars som en aktiv samarbetspartner, som ytterligare kan stärka oss i vår ambition att bli Sveriges ledande samverkansarena för framtidens hållbara samhällsbyggnad, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.

Genom sitt engagemang i projekt som HSB Living Lab, Riksbyggens brf Viva och EU-projektet IRIS Smart Cities utforskar Johanneberg Science Park, tillsammans med sina partners, nya sätt att bo, leva och arbeta som minskar det totala klimatavtrycket.
Många av dessa projekt är samlade runt Chalmers Campus Johanneberg, där Johanneberg Science Park också driver sitt aktörskluster. Här har man också en historia av att testa innovativa mobilitetskoncept som självkörande minibussar, paketlevererande robotar och samarbetet ElectriCitys elbuss.

– Redan innan Coronapandemin gick bilindustrin mot stora förändringar i och med elektrifiering, autonomisering och en förtätande stadsutveckling där transporter innebär olika typer av belastningar. Därför är det nu viktigare än någonsin att vi ligger steget före och utvecklar produkter som ur flera aspekter höjer livskvaliteten för våra kunder. Tillsammans med nätverket i Johanneberg Science Park ser vi fram emot att mer noggrant undersöka bilens roll i framtidens samhälle, säger Paul Welander,Senior Vice President på Volvo Cars.

Johanneberg Science Park är grundat och samägt av Göteborgs Stad och Chalmers och har, utöver dessa Västra Götalandsregionen, och 16 privata företag som partners. Dessa är AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Chalmersfastigheter, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam och White arkitekte
r.

Johanneberg Science Park driver även Västsvenska Kemi- och Materialklustret med 45 medlemsorganisationer samt ett nätverk med över 150 små och medelstora företag. Volvo Cars är från maj 2020 partner i Johanneberg Science Park.

 

 

 


White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten Arkitekter medverkar, i en utställning den 2 juni 2020 till 7 februari 2021, genom att visa visionen och planen, men också idéerna bakom det nya Kiruna, en av de största stadsomvandlingarna i modern tid.

 

 


Den 2 juni öppnar utställningen Kiruna Forever på ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Den sätter flytten av Kiruna i ett historiskt och geografiskt sammanhang och centrerar kring de frågor ett sådant komplext projekt väcker. White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten Arkitekter medverkar genom att visa visionen och planen, men också idéerna bakom, en av de största stadsomvandlingarna i modern tid.

Under 2012 tog White Arkitekter fram ett tävlingsförslag tillsammans med Ghilardi+Hellsten Arkitekter och Spacescape om visionen och utformningen av den nya staden vid flytten av Kiruna. Förslaget som kallades Kiruna 4-ever vann och sedan dess har teamet jobbat vidare med att ta fram planen för nya Kiruna, hur det ska fungera och genomföras. I arkitektteamet ingick arkitekter, landskapsarkitekter, hållbarhetsspecialister och socialantropolog.

Under utställningen som har fått samma namn som tävlingsförslaget kommer den fysiska planen för den nya staden att visas upp – bland annat med en projektion på en landskapsmodell som visar hur staden avvecklas i väst och utvecklas i öst, men också med en fysisk modell av torget i stadskärnan.

– Vi visar staden som är i ständig förändring, men ändå hel under hela stadsflytten, vilket är målet. I modellen visas bland annat den första etappen av torget som är den främsta mötesplatsen och hur gatorna sträcker sig ut och fångar in de områden som idag redan finns som förorter till Kiruna. Förorter som kommer att bli en del av den nya stadskärnan, säger Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Under utställningen visas även en film som är ett samtal inom arkitektteamet kring uppdraget att utforma nya Kiruna. Stadsomvandlingen innebär en unik möjlighet att bygga en stad som stödjer Kirunaborna att ta sig an stadens utmaningar, att finna en hållbar utveckling. Viktiga element har varit medborgardialogen, torget och mötesplatsen med nya näringar vid sidan av gruvdriften, hur samspelet med naturen utvecklas samt vad det innebär konkret att förnya staden med återbruk.

Det är en resursfråga att i en region som ligger långt ifrån övriga regioner att ta vara på de fina resurser som finns, men också ett sätt att ge karaktär åt den nya staden. Att de byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och en stor betydelse för kirunaborna kommer med i den nya staden för att skapa en kontinuitet i det som har givit och fortsatt kan ge Kiruna sin identitet.

– Det har varit väldigt intressant att lära känna Kiruna och diskutera hur man tar med sig dess identitet in i det nya. Vi, liksom kirunaborna, är väldigt glada och stolta över att Kiruna har satts på kartan och lyfts upp på nationalscenen för arkitektur, säger Krister Lindstedt.

Utställningen öppnar på ArkDes den 2 juni och pågår fram till den 7 februari 2021.

 

 

onsdag, 27 maj 2020 08:57

Ett nytt polishus byggs i Barkarby

 

 

 


Det nya polishuset kommer att ligga nära befintliga kvarter i Barkarbystaden och får ett för Polismyndigheten viktigt strategiskt läge i direkt anslutning till E18 och Veddestabron som kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta.  Det nya polishuset ska byggas på fastigheten Barkarby 2:70. Den totala byggrätten för fastigheten är 14.000 kvm. Lokalarean för det nya polishuset omfattar 6.000 kvm, inklusive garage.

 

 

 

 

Järfälla kommun och Polismyndigheten har tecknat ett intentionsavtal om att bygga ett nytt polishus i Barkarby för ett ökat antal polisanställda. Det nya polishuset planeras innehålla bland annat kontor, reception, passenhet, träningsytor och omklädningsrum.

Etableringen av ett helt nytt polishus i Barkarby gör det möjligt för polisen att ha kvar sin verksamhet i Järfälla och kunna öka den i takt med den politiska viljan.

– Ett nytt polishus för ett ökat antal polisanställda i Barkarbystaden är ett mycket positivt tillskott för utvecklingen av Järfälla kommun. Det kommer att bidra till ökad trygghet och polisnärvaro. Jag är väldigt glad över att Polismyndigheten nu har hittat en lämplig plats för sina nya lokaler i Järfälla som möter deras behov och jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med polisen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya polishuset kommer att ligga nära befintliga kvarter i Barkarbystaden och får ett för Polismyndigheten viktigt strategiskt läge i direkt anslutning till E18 och Veddestabron som kommer att binda ihop Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta.

– Polisen och lokalpolisområdet ser fram emot att få flytta in i ett nytt polishus som på bättre sätt motsvarar våra behov. I ett nytt polishus kommer vi kunna växa och ännu bättre bidra till en positiv utveckling i våra kommuner Järfälla och Upplands-Bro. Läget för det nya huset känns också spännande och nytt. Området är det mest expansiva området i lokalpolisområdet och vi kommer ligga centralt för allmänheten. Att polishuset finns i Barkarbystaden försämrar inte våra förmågor i övriga lokalpolisområdet säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef.

Det nya polishuset ska byggas på fastigheten Barkarby 2:70. Den totala byggrätten för fastigheten är 14.000 kvm. Lokalarean för det nya polishuset är 6.000 kvm, inklusive garage.

Intentionsavtalet innebär att Polismyndigheten, som själv inte får bygga eller äga fastigheter, snarast efter beslut går ut med en konkurrensutsättning för att finna en fastighetsägare som kan vara hyresvärd åt myndigheten i det kommande nya polishuset och att Järfälla kommun har för avsikt att teckna avtal om markanvisning med den part som Polismyndigheten väljer, förutsatt att denne uppfyller kommunens kriterier. Inför byggnation av polishuset tecknar Polismyndigheten avtal med den utvalda parten och Järfälla kommun tecknar ett avtal om exploatering och överlåtelse av marken.

Ärendet om intentionsavtal med Polismyndigheten om byggnation av nytt polishus i Barkarbystaden tas upp för beslut i kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 1 juni 2020. 

Barkaby
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. 

 


onsdag, 27 maj 2020 08:45

Första uthyrningen i Bas Barkarby

 

 

 


Bas Barkarby sett från E18.  Idag är stora delar av byggnadens stomme upprest och inflyttning i de första delarna sker runt årsskiftet 2021/22. Visionsbild: White arkitekter

 

 

 


Allians Revision & Redovisning blir första kommersiella företag att hyra kontor i Bas Barkarby, Atrium Ljungbergs kvarter som också kommer att inrymma Järfälla gymnasium, bibliotek, multihall, restaurang och gym. Allians hyr ett helt våningsplan i det 14 våningar höga huset och flyttar in i januari 2022.

– Vi är fantastiskt glada över att Allians väljer Bas Barkarby för sin fortsatta utveckling. Vi utvecklar kontor och mötesplatser på en ny nivå i Järfälla och har goda erfarenheter av att blanda utbildning, kultur och näringsliv. Den finns en inneboende kraft i att människor från olika typer av verksamheter möts och samverkar, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.

Revisionsbyrån Allians grundades i Järfälla 2001 och idag består företaget av cirka 30 medarbetare med huvudkontor i södra Järfälla. De nya lokalerna på 400 kvm innebär ett stort steg i företagets utveckling och de blir först ut i de nya kontorskvarteren som ligger i direkt anslutning till stationen för fjärrtåg, pendeltåg och tunnelbana.

– Vår ambition är att utveckla verksamheten och bli mer tillgängliga för hela norra Stockholm och Mälardalen, säger Marina Stubbing, verksamhetschef på Allians Revision & Redovisning. Vi ser stor potential i Bas Barkarby, både för att locka nya kunder men också attrahera nya medarbetare.

Fastighetsägaren Atrium Ljungbergs utvecklingsplaner för Bas Barkarby inleddes 2016 när området runt tågstationen mellan Barkarbystaden och Veddesta började utvecklas. Tidigt stod det klart att Järfälla gymnasium skulle finnas i byggnaden tillsammans med en multihall, bibliotek samt lokaler för kulturaktiviteter. Idag är stora delar av byggnadens stomme upprest och inflyttning i de första delarna sker runt årsskiftet 2021/22.

Hyresavtalet med Allians Revision & Redovisning är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.