2 juni 2020

Redaktionen

 

 

 

 


Rekryteringen av Henrik Skak Bender (bilden) innebär att NREP Norden utser honom som ny COO och partner. Han kommer från WS Audiology. Starka värden, tydlig prioritering och smidiga strukturer är högsta prioriteringar i NREP, menar Bender.

Henrik Skak Bender säger att en stark tillväxtbana, höga ambitioner och solida värden har varit de viktigaste drivkrafterna bakom hans beslut att flytta från att vara CFO i ett globalt toppföretag för hörapparater till den nya rollen som COO för NREP.

– NREP finns i spetsen i sin bransch och  det är ett otroligt företag med starka värden och en enorm potential. Jag känner mig privilegierad att gå med i en organisation som bryr sig djupt om både kunder och anställda, drivet av en målmedveten ambition att göra fastigheter bättre och mer hållbara. Jag ser fram emot att bidra till denna spännande tillväxtresa med min erfarenhet av att bygga och driva effektiva, smidiga organisationer baserade på starka värden, säger Henrik Skak Bender.

NREP välkomnade nyligen Novo Holdings som ny minoritetsaktieägare och reser för närvarande sin fjortonde fastighetsfond sedan företagets start 2005. Claus Mathisen, partner och vd för NREP, välkomnar Henrik Skak Bender och hans globala ledarerfarenhet till det snabbväxande företaget. Han säger

– Vår tillväxt har varit 30 procent per år under de senaste tio åren, och med betydande tillväxt kommer ofta komplexitet. Genom att lägga till en COO-roll i vårt ledarskapsteam vill jag se till att ett starkt fokus på kultur, prestanda och människor förblir kärnan i hur NREP fungerar. Jag kan inte tänka på någon bättre för Henrik än att stödja detta, och genom åren har jag lärt känna honom som en ödmjuk, kompetent och mycket värdestyrd person. Henrik anpassar sig väl till NREP-kulturen och vi räknar med att vi är tur att få honom ombord.

Under de senaste femton åren har Henrik Skak Bender arbetat i globala företag som A.P. Moller - Maersk, McKinsey & Co och nyligen WS Audiology. Han har under denna period rådgivit och genomfört fusioner och förvärv till ett värde av mer än 30 miljarder euro totalt och genomfört refinansiering för nära 8 miljarder euro.

År 2013 anslöt Henrik Skak Bender sig till det danska hörapparatsföretaget Widex, först som ansvarig för omvandlingen av företaget och sedan senare som CFO i koncernen. Sedan 2019 var han CFO och chef för integration med WS Audiology efter fusionen mellan Widex och Sivantos, ett annat globalt hörapparatföretag som ägs av private equity-företaget EQT. WS Audiology har 11.000 anställda och levererar en intäkt på cirka 2 miljarder euro. Henrik Skak Bender ser dock inte någon stor skillnad mellan sin nya roll i NREP jämfört med att leda en stor organisation med tusentals anställda.

– NREP är en mycket framgångsrik investeringsorganisation med snabb tillväxt. Mitt jobb kommer att vara att stärka ledarskapet och bygga smidiga strukturer som stöder tillväxtplanerna. Jag kommer, tillsammans med resten av ledarna i NREP, att se till att organisationen är bäst beredd att möta utmaningarna, och påskynda och ta tag i möjligheterna på vår resa, säger Henrik Skak Bender. Han pekar också på familjeöverväganden som en drivkraft för att välja NREP framför konkurrerande jobberbjudanden. NREP erbjöd mig en spännande karriärmöjlighet, där jag bättre kan balansera mina höga ambitioner på jobbet med att ha mer kvalitetstid med min familj. Samtidigt får jag en unik möjlighet att vara en del av ett team med extremt höga ambitioner, i en strävan att bli en global  förlöpare inom fastighetsbranschen, säger Henrik Skak Bender.

Den 1 juni 2020 tillträder Henrik Skak Bender sin tjänst som COO och Partner. .

 

 

 


Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter. Foto: Jonas Malmström

 Humlegården Fastigheter har presenterat ett starkt resultat under det första kvartalet år 2020. Förvaltningsresultatet steg med 15 procent, nettouthyrningen uppgick till 29 Mkr och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 4 procent i genomsnitt. Fokus på kassaflöde och en finansiell stabilitet har gett bolaget en stark position, trots den osäkerhet som präglar marknadsläget. Periodens förvaltningsresultat steg med 15 procent till 216 Mkr (188). Periodens resultat efter skatt minskade till 65 Mkr (77).


Under första kvartalet ökade hyresintäkterna till 389 Mkr (324), en ökning med 20 procent. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 2 procent till följd av vakanta lokaler, varav flera är uthyrda men inte tillträdda.

Nettouthyrningen för perioden uppgick till 29 Mkr (36) och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 4 procent i genomsnitt.

Den ekonomiska uthyrningsgraden minskade till 90 procent (93). Förändringen avser främst lokaler där avflyttning ägt rum och lokalerna har blivit uthyrda på nytt, men tillträde sker efter periodens utgång.

Driftöverskottet steg till 285 Mkr (235), en ökning med 21 procent. I jämförbart bestånd minskade driftöverskottet med 2 procent.

Överskottsgraden, driftnetto i procent av hyresintäkterna, stärktes till 73,4 procent (72,5).

Finansnettot steg till -57 Mkr (-36), vilket är en ökning med 57 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen berodde på att skulden ökade till följd av de förvärv som gjordes under 2019.Ett av skälen till Humlegårdens långsiktiga arbete med att begränsa refinansieringsrisken har varit att bolaget ska klara tider som dessa. Marknaden för företagsobligationer och företagscertifikat var under delar av mars månad i stort sett stängd. Bolaget har trots det refinansierat förfallen under mars och april och emitterat cirka 1.200 Mkr.

Humlegårdens finansieringsstrategi bygger på en stark finansiell profil, med fokus på en lång kapitalbindning (3,9 år), en låg andel förfall inom 12 månader (10 procent), jämnt spridda förfall och att refinansiera lång skuld långt före förfall. Ett resultat av denna strategi var att låneförfallen inom 18 månader vid senaste kvartalsskiftet täcktes med kassa och lånelöften till 104 procent. Bolaget innehar lånelöften om 4.300 Mkr, varav 1.600 Mkr via bolagets ägare. Det har inte funnits behov av att utnyttja dessa lånelöften.

Andelen obelånade fastigheter uppgick vid periodens utgång till höga 67 procent, vilket ytterligare förstärker Humlegårdens finansiella ställning. Andelen säkerställd finansiering uppgick till 14 procent. En central del i strategin är också Humlegårdens strävan mot grön finansiering, där målsättningen är att all finansiering ska vara grön senast 2021. Vid kvartalsskiftet uppgick andelen gröna obligationer och lån till 73 procent. Humlegården har även en lång räntebindning om 4 år och andelen ränteförfall inom 12 månader uppgick till 48 procent. Den genomsnittliga låneräntan var vid kvartalsskiftet 1,5 procent, vilket i sig innebär finansiell styrka.

Moody's har bekräftat Humlegårdens starka rating, Baa2. En bedömning av Humlegårdens ägarkoppling kommer att göras separat, vilket utgör en faktor som kan leda till en högre rating. I december 2019 ingicks ett teckningsåtagande med drygt två tredjedelar av Humlegårdens ägare. Det innebär att de förbinder sig att, vid behov, köpa Humlegårdens företagscertifikat för upp till 1,6 mMdr kr.  Bolaget har inte behövt utnyttja teckningsåtagandet.

Hela samhället påverkas av den pågående pandemin, dock har effekterna på verksamheten relativt begränsade under det första kvartalet. Humlegårdens kundportfölj består av en diversifierad och kreditvärdig kundbas, där en spridning bland branscher, kundstorlekar och olika typer av hyresgäster minskar risken för vakanser och hyresförluster. Effekterna av covid-19 har i första skedet har påverkat besöksnäring, restaurang och handel starkt, branscher som utgör en relativt begränsad andel i Humlegårdens totala portfölj.

Investeringar och projekt har fortlöpt i stort på enligt plan. Samtidigt har marknadsläget krävt en ständig kostnadskontroll och översyn av planerade investeringar, för att säkerställa en långsiktig lönsamhet. Många frågor har krävt en kortsiktig hantering och parallellt med detta arbetar bolaget även med löpande omvärldsanalyser och scenarier för att hantera effekterna på lång sikt.

– Vi ser tillbaka på ett starkt första kvartal, där förvaltningsresultatet ökade med 15 procent. Humlegården står finansiellt starka, detta tack vare de senaste årens stora fokus på kassaflöde och att vi under lång tid arbetat för att skapa en robust finansiell ställning. Det är viktigare än någonsin att ha goda relationer och förtroende i kreditmarknaden, att arbeta hållbart och erbjuda attraktiva, konkurrenskraftiga lokaler. Vi fortsätter arbeta aktivt med att utveckla de platser där vi är verksamma och möta framväxten av nya arbetssätt genom vårt kunderbjudande. Vi har en väl diversifierad kundportfölj och en nära dialog med våra kunder. Effekterna av covid-19 har varit begränsade under första kvartalet, men vi kommer såklart också att påverkas av pandemin. Vi bedömer oss ha goda förutsättningar att hantera dess inverkan och därmed bibehålla en god position och vara fortsatt starka när det vänder, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.


Humlegården är ett fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Bolaget ingår i länsförsäkringsgruppen. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Humlegården Fastigheter hade 87 anställda och ägde 59 fastigheter till ett värde om 34,5 Mdr kr vid årsskiftet 2019/2020.

 

  

 

 


Pål Ahlsén lämnar Akelius Residential Property efter tio år som vd.

 

 


Pål Ahlsén har på egen begäran sagt upp sig som vd för Akelius Residential Property. Han blir kvar tills en ny vd är installerad. Rekrytering av en ny vd pågår.

Pål Ahlsén har under sexton år lett bolaget till ett värde om cirka 13 miljarder euro då personalstyrkan ökat från 100 till 1.500 och med cirka 44.000 lägenheter i Berlin, Hamburg, London, Paris, Köpenhamn, Toronto, Montreal, New York, Boston och Washington.

Akelius är numera ett bostadsbolag med 150 utvecklare för digitalisering, med Business School och med 17 arkitekter för kontinuerliga förbättringar

Pål Ahlsén medverkade till att Akelius Residential Property fick kreditbetyg BBB från Standard Poor’s.

Roger Akelius, bolagets indirekta huvudägare  genom välgörenhetsstiftelsen Akelius Foundation med 79 procent av aktierna och 84 procent av rösterna, säger:
– Utnämningen av Pål till vd för tio år sedan var en hit. Påls bidrag till bolaget är ovärderligt.

Pål Ahlsén
, säger:
– Jag har investerat hjärta, själ och all min energi och tid i Akelius. Det har varit ett privilegium att får jobba tillsammans med Roger och alla duktiga medarbetare. Nu, ser jag fram emot en paus innan jag tar mig an något nytt.

Pål Ahlsén blev ny vd för Akelius i april 2010 då han ersatte Jan-Erik Höjvall.

I en kommentar kan sägas att Akelius har varit mycket framgångsrikt med 9.000 D-aktieägare, där dock endast 6,9 procent ägs av personer utanför Akelius skilda stiftelser. Enligt den senaste rapporten sjönk belåningsgraden i bolaget från 44 till 37 procent under de senaste 15 månaderna. Huvudförklaring är fastighetsförsäljningar till rejäla premier. Se länk.

 

En stor motgång för Akelius var under 2020 då renovering av hyresbostäder inte längre blev möjlig i Berlin till följd av den nya hyresregleringen. I april 2020 sa Akelius upp 58 anställda i Berlin som arbetslett renoveringar av bland annat hissar, balkonger och lägenheter. Se länk. SF


 

 

 

 

 


 

 

 


Fastigheten Goethe 85, som uppfördes år 2004 och omfattar 8.600 kvm lokalyta, är helt uthyrd till 11 hyresgäster. Fastigheten ligger i Charlottenburg, nära den stora parken Tiergarten

 

 

 

 

 

Patrizia AG har slutfört försäljningen av en kontorsfastighet i Berlin till LaSalle Investment Management.

Fastigheten Goethe 85, som uppfördes år 2004 och omfattar 8.600 kvm lokalyta i sju våningar, är helt uthyrd till 11 hyresgäster inom försäkring, forskning, juridik och media.

Fastigheten ligger i Charlottenburg, nära den stora parken Tiergarten, intill stadsdelen Mitte, det tidigare kommersiella centrumet i Västberlin, som fortfarande är ett populärt läge för hotell, barer, restauranger och företag.

Matthias Eder, chef för fondförvaltning på Patrizia, säger:
– Vi är glada över att ha genomfört denna transaktion och utnyttjat drivkraften på Berlins kontorsmarknad för att uppnå en positiv avkastning för vår kund. Vår kapitalförvaltning, fondhantering och vårt transaktionsteam kunde återigen leverera stark prestanda och ett starkt värde för våra institutionella kunder.

Patrizias rådgivare i affären var Cushman & Wakefield, Berlin.

 

 


 

 

 


Veidekke Eiendom säljstartar 42 bostadsrättslägenheter i Äppelviken.

 

 

Veidekke Eiendom fortsätter sin satsning på trähus och säljstartar 42 lägenheter, med stomme och fasad som byggs i massivträ, i Äppelviken, Bromma. Lägenheterna, som får en tydlig villakänsla, står klara för inflyttning under  sommaren 2022.   Priserna för lägenheterna är för 2 rok om 47,5 kvm cirka 3,0 Mkr och 9,2 Mkr för 5 rok om 115,5 kvm.

Veidekke Eiendom kommer att utveckla ett helt nytt bostadskvarter i Äppelviken och Gamla Bromma trädgårdsstad med flerbostadshus som är byggda med stommar och fasader i trä. Projektet är en fortsättning på bolagets satsning på flerbostadshus i trä och blir Veidekke Eiendoms andra storskaliga trähusprojekt i Stockholm.

Sedan tidigare utvecklar Veidekke Eiendom Cederhusen i Hagastaden under varumärket Folkhem (som delägs med Rikshem). Projektet kommer att bli det största trähuset i sitt slag i Sverige. Projektet Bromma Trädgårdsstad är väsentligt mindre, men ses som ett välkommet tillskott på marknaden för flerbostadshus i trä.

– Det är väldigt sällan som det byggs nytt i Gamla Bromma och vi har verkligen velat skapa något alldeles extra i det här projektet. Det unika med de här bostäderna är att de är både Svanenmärkta och byggda med en stomme och fasad i trä. För oss är det ett material som inte bara är vackert utan också hållbart ur flera perspektiv, både för klimatet men också för den egna boendemiljön, säger Åsa Lagerlöf, försäljningschef Mälardalen, Veidekke Eiendom

Inom ramen för projektet byggs fyra nya flerbostadshus längs Koltrastvägen och Västerled i Äppelviken. Lägenheterna i husen har en boyta om 47-115 kvm som fördelar sig på 2-5 rum och kök. Bostäderna har högre takhöjd än vad som är normalt i nyproduktion och dessutom stora fönster som släpper in mycket dagsljus. Vindsvåningarna har över 3,5 meter upp till nock och dubbla balkonger. I markplan har lägenheterna egna uteplatser och trädgårdsytor som gränsar till den gemensamma gården och skogsbacken strax intill. I anslutning till bostäderna finns förråd och under husen byggs även ett gemensamt garage.

– Det har varit viktigt för oss att husen ska passa in i gamla Bromma – både sett till arkitektur och känsla. Därför har husen noga anpassats till den omkringliggande naturen och Äppelvikens tydliga villakaraktär. Husen kommer att smälta in mjukt in i skogsbacken upp mot Västerledskyrkan och komplettera befintlig bebyggelse på ett väldigt smakfullt sätt, säger Åsa Lagerlöf.

Försäljningen av de nya lägenheterna i projektet Bromma Trädgårdsstad påbörjades den 14 maj. Byggstart är planerad till omkring årsskiftet 2020/2021 och de första köparna beräknas flytta in i sina nya lägenheter under sommaren 2022.

 

  

 

 


Kvarter Vale i centrala Umeå ​​​​​​​ska utvecklas med fler bostäder, kontor och servicetjänster.

 

 


Ett nytt stadskvarter, intill Vasaplan i Umeå, med bostäder och kontor, är en del av Diös utvecklingsplaner för centrala Umeå. Det nya kvarteret utgör en del av Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för ett utvecklat och förtätat centrum med fler bostäder och ett nytt blandat innehåll. Nu påbörjas samrådet för det framtagna förslaget.

Centrala Umeå är under stor utveckling med fler bostäder, kontor och servicetjänster, vilket det nya kvarteret Vale kommer att innehålla. Diös har under lång tid tittat på en utökad byggrätt för att kunna tillskapa både moderna lägenheter, attraktiva kontor och kommersiella lokaler med hög kvalitet i centrum.

– Vi vill fortsätta att vara med och skapa förutsättningar för Umeås utveckling och vi är övertygade om att kvarteret Vale kommer att bidra till en attraktiv stadskärna. Nu ser vi fram emot att komma vidare i processen och kommande samråd tillsammans med kommunen. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer och där vill vi vara med, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.

Syftet med planen för Vale 17 är att möjliggöra utökad byggrätt för bostäder, kontor och handel samt säkerställa relationen till riksintresset för kulturmiljö samt för stadsbilden.


 

 

 

 


Årsstämman för White arkitekter har valt Karin O’Connor (bilden t v) och Per Berggren (bilden t h) till nya ledamöter i styrelsen för White arkitekter AB. Deras olika erfarenheter kommer att vara ett starkt tillskott för Whites långsiktiga satsningar och de utmaningar som bolaget och branschen nu går till mötes.

Whites styrelse hälsar de två ledamöterna varmt välkomna. Med respektive bakgrund och erfarenhetkommer de att bli ett värdefullt och inspirerande tillskott i styrelsen i arbetet med att ta White in i framtiden. Fokus de kommande åren kommer att vara att öka Whites internationella närvaro, satsningar på forskning, innovation och digital design samt att utveckla nya affärer och affärsmodeller.

Karin O’Connor
har lång erfarenhet inom affärsutveckling och innovation i kombination med ett entreprenöriellt driv. Hon började sin yrkesbana inom finansbranschen för att sedan sadla om till ekonomijournalist. Därefter har hon arbetat med affärsutveckling, kommunikation och transformationer på bland annat Mannheimer Swartling, Monki och OMX Nasdaq. De senaste sju åren har hon bott och arbetat i London som transformations- och kommunikationsdirektör på Colart.

– White är ett fantastiskt fint bolag och det är med stor ödmjukhet som jag tar mig an uppdraget som styrelseledamot. Jag ser fram emot att få bidra med min kompetens inom både digital transformation och varumärkesbyggande samt att ta White in i framtiden tillsammans med övriga ledamöter och alla duktiga medarbetare, säger Karin O’Connor.

Per Berggren
är civilingenjör från KTH och han har en gedigen erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Per inledde sin karriär på Skanska och har varit vd för flera fastighetsbolag i mer än 15 år, därav Drott, Jernhusen och nu senast Hemsö. Han har även internationell erfarenhet från tiden på Hemsö som under hans ledning etablerade sig i Finland och Tyskland.

– White är ett spännande och nytänkande bolag som jag alltid har ansett som en av de mest innovativa arkitektbyråerna. Jag ser fram emot att vara en del av bolaget och att tillsammans med medarbetare och kunder utveckla bolaget ytterligare, säger Per Berggren.

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor som arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Visionen är att från 2030 ska alla Whites projekt vara formstarka och klimatneutrala. White är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

 

 

 


Täby Park blir den största stadsdelen i Norden med miljöcertifierande Svanenmärkta bostäder. Den 15 maj låser de första bostadsrättsägarna upp sina dörrar till kvarteret Nor som består av totalt 132 lägenheter. Nor kommer att bli JMs första Svanenmärkta bostadsrätter i Sverige.

 

 

 

Teresia Parke har jobbat som projektledare på JM sedan produktionsstarten av kvarteret Nor i Täby Park, norra Stockholm.

 


Täby Park, där JM och Skanska kommer att bygga 4.000 av de 6.000 blivande bostäderna, varav 10-15 procent  är hyresrätter, blir i särklass den största stadsdelen i Norden med miljöcertifierande Svanenmärkta bostäder. Nu flyttar de första boende in i kvarteret Nor i Täby Park i norra Stockholm. Nor kommer att bli JMs första Svanenmärkta bostadsrätter i Sverige.

Kvarteret Nor växer en hållbar och levande stadsdel fram med mötesplatser, aktiviteter, grönområden och service - något som hela tiden varit en viktig ledstjärna redan från planeringsstadiet. De första invånarna flyttade in 31 mars, 2020 och nu fortsätter inflyttningen till nya kvarter.

Den 15 maj låser de första bostadsrättsägarna upp sina dörrar till kvarteret Nor som består av totalt 132 lägenheter. Nor kommer att bli JMs första Svanenmärkta bostadsrätter i Sverige. Kvarteret har en unik takterrass där de boende kommer att kunna ha egna odlingar och njuta av både kvällssol och en milsvid utsikt. I bottenplanet planeras det för restaurang, skönhetssalong och andra verksamheter.

Teresia Parke som jobbat som projektledare på JM sedan produktionsstarten av Nor tycker att det är spännande att nu, efter ett och ett halvt år, få välkomna de första som flyttar in i kvarteret.  Hon säger:

–  Jag är stolt och glad över att få vara med om detta. Det är en milstolpe i JMs historia och det är så klart extra roligt att det sker just här i en ny stor och hållbar stadsdel som Täby Park.


Kvarteret Nor ligger centralt i Täby Park. Till Roslagsbanans station Galoppfältet är det bara 200 meter och till Täby centrum tar man sig enkelt till fots eller med cykel. De boende kommer även ha tillgång till eldrivna poolbilar samt lånelådcyklar.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


Rekryteringen av Jan Mattsson (bilden) innebär att han blir ny vd för Tengbom. Med gedigen erfarenhet från arkitektur- och samhällsbyggnadsbranschen ska han tillsammans med 600 medarbetare leda Tengbom in i framtiden. Närmast kommer han från rollen som vd för Swecos arkitektverksamhet.

– Jan är helt rätt person att leda Tengbom. Hans ledarskapserfarenhet och drivkraft inom innovation, arkitektur och affärsutveckling är precis den kombination vi letat efter. Hans ödmjuka, kreativa och modiga personlighet går i linje med Tengboms värderingar och approach till människan och den marknad vi verkar i, säger Mats Jönsson, styrelseordförande i Tengbom.

Sedan 2006 har arkitekten Jan Mattsson varit vd för Swecos arkitekter. Med sin breda erfarenhet inom arkitektur, samhällsutveckling och teknik har han framgångsrikt drivit arkitekturverksamhet på svensk och internationell mark. En meriterad och kundorienterad ledare som drivs av att utveckla människor, affärer och varumärke.

– Jag är mycket stolt över att ha fått förtroendet att leda Tengbom in i framtiden. Jag tror på arkitektens stora betydelse för att utforma framtidens hållbara, resilienta och humanistiska samhällen. Att få bidra till att utveckla kompetenta medarbetare under ett starkt varumärke och få företräda en kundorienterad organisation har alltid varit mina drivkrafter. Jag kommer att säkerställa att våra kunder får del av den samlade och framåtlutande kompetens som finns i det anrika arkitektföretaget Tengbom, säger Jan Mattsson.

Jan Mattsson tillträder sin nya roll under hösten 2020 och ersätter då Erika Rönnquist Hoh som varit interim vd för Tengbom sedan oktober 2019.

 

 

 


Arkitektbyrån Elding Oscarsons förslag på den nya kyrkan  för Smyrna i Frihamnen i Göteborg. Smyrnakyrkan i Göteborg är den näst största församlingen inom den svenska pingströrelsen, med omkring 3.400 medlemmar.
Älvstranden Utveckling har sålt en fastighet på 8.000 kvm BTA i Frihamnen  i Göteborg till Smyrnaförsamlingen. På platsen ska Smyrna uppföra en ny kyrka med planerad inflyttning 2022. Kyrkan blir den första nya permanenta byggnad som uppförs i Frihamnen. Smyrnakyrkan i Göteborg är den näst största församlingen inom den svenska pingströrelsen, med omkring 3.400 medlemmar.

– Det är mycket roligt att Smyrna vill bygga i Frihamnen. De kommer att bidra på ett bra sätt, både genom en fin utformning av kyrkan men också genom att de går före och etablerar sig på platsen, säger Cecilia Andersson, chef för fastighetsutveckling på Älvstranden Utveckling.

– Vi får nu en ny bas mitt i centrum av framtidens Göteborg och vi hoppas kunna inviga kyrkan 2022, samma år som både vi och Frihamnen fyller 100 år. Det är en stor glädje för oss som vill vara en kyrka för hela staden, säger Urban Ringbäck, föreståndare för Smyrnaförsamlingen.


Försäljningen av marken till Smyrnaförsamlingen är ett led i den långsiktiga utvecklingen av Frihamnen och området kommer att genomgå en omfattande förändring de kommande 15 åren med nya bostäder, arbetsplatser och social service.

– Frihamnen är ett stort och attraktivt område där centrala Göteborg ska expandera i framtiden. Under tiden planeringen sker försöker vi fylla området med liv och rörelse, bland annat med temporära åtgärder, säger Cecilia Andersson.

På Kvillepiren uppförs 800 lägenheter med tillfälligt bygglov och i Jubileumsarken med bastun och badet arbetas det för full med att anlägga en ny park och förbereda för det nya badet. Jubileumsparken ska invigas till Göteborgs 400-årsjubileum nästa år. Då ska även nya Hisingsbron vara igång och inom några år ska en spårvagnsförbindelse förbi Frihamnen och bort mot Lindholmen stå färdig.