2 mars 2021

Balder visar vinst om 264 Mkr

  • PDF

Nya Balder, som startade sin verksamhet den 1 juli i fjol, visar en vinst efter skatt för 2005 om 264 Mkr, motsvarande 20,35 kr per aktie. I resultatet ingår värdeförändringar för fastigheter med 144 Mkr. Dessutom redovisas en uppskjuten skatteintäkt om 74 Mkr. Förvaltningsresultatet före skatt, exklusive värdeförändringar, uppgick till 46 Mkr, motsvarande 3,57 kr per aktie.

Hyresintäkterna uppgick till 130 Mkr. Kontraktsportföljen bedömdes vid årsskiftet ha ett hyresvärde på årsbasis om 312 Mkr. Den genomsnittliga hyresnivån var 1 038 kr per kvm.

I samband med att Balder bildades köpte bolaget fastigheter för drygt 2 Mdr och därefter har ytterligare två större förvärv om totalt 518 Mkr genomförts. Vid årsskiftet bedömdes värdet på portföljen, som bestod av 53 fastigheter om cirka 300 000 kvm, vara 2,7 Mdr kr.

Skulderna uppgick till 1 970 Mkr och finansierades till en snitt-ränta om 3,1 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 10 månader.

Balders egna kapital var 852 Mkr, motsvarande en soliditet om 29 procent, klart över bolagets långsiktiga målsättning om 20 procent.

Per den 2 januari i år köpte Balder tio fastigheter i Stockholm för 580 Mkr. Efter affären bedöms soliditeten vara 26 procent och avkastningen på eget kapital, exklusive värdeförändringar, 11 procent.

Balder räknar med att växa kraftigt under de närmaste åren. Under denna period kommer utdelningen att vara låg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005.

På gårdagens börs steg aktien välförtjänt med 1,79 procent till 85,50 som senast betalt. LE