24 juni 2024
måndag, 10 juni 2013 13:52

Omoderna bullernormer stoppar bostadsproduktionen

Skrivet av 
alt

Stockholms länsöverdirektör Anette Scheibe Lorentzi.

 

Inaktuella bullernormer samt konflikter mellan olika lagar försvårar bostadsproduktion i befintliga stadsmiljöer. Därför har länsstyrelserna skrivit till regeringens bullerutredare med förslag på förbättringar.

– I grunden handlar det om att kunna bygga bostäder i lägen där det redan är byggt och efterfrågan är stor. Det är också viktigt att kunna bygga i goda kollektivtrafiklägen, säger Stockholms länsöverdirektör Anette Scheibe Lorentzi.

 

Länsstyrelserna tvingas i dag ofta konstatera att normerna för buller sätter käppar i hjulen för planer på nya bostadsområden. Det har flera olika orsaker, varav den främsta är den ofullständiga och spretande lagstiftningen. Det gör plan- och byggprocessen oförutsebar vilket hämmar bostadsbyggandet.

 

– Ett ärende som i dag får godkänt enligt plan- och bygglagens normer för buller riskerar att stoppas senare på grund av att bullerreglerna i miljöbalken ser annorlunda ut, påpekar Anette Scheibe Lorentzi.

 

– Undersökningar visar att det går att bygga bostäder med godtagbar ljudmiljö i mer bullerutsatta lägen än vad man tidigare ansett, och detta borde regelverket anpassas till, säger Anette Scheibe Lorentzi.

 

Därför har nu landets samtliga länsstyrelser skrivit till bullersamordningsutredningens ordförande med ett antal förslag på åtgärder för att bullerfrågan inte i onödan ska bromsa nyproduktionen av bostäder. Det handlar bland annat om att:

 

1. Skapa en enhetlig lagstiftning för normer för godtagbar ljudmiljö vid planeringen av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse.

 

2. Samordna begreppsapparaten för buller från olika källor. I dag är det skilda uttryck och normer som gäller för olika typer av bullerbelastningar, vilket gör planarbetet oförutsebart.

 

3. Samordna plan- och bygglagen med miljöbalken för en tydlig och rättssäker hantering av planärenden.

 

– Forskningen visar att bullerstörningar kan orsaka hälsoproblem och vi vill inte sänka kraven på godtagbara ljudmiljöer. Men med enhetliga normer, uttryck och lagparagrafer blir möjligheterna att bygga hållbart på ett rättssäkert sätt större, vilket vore en stor vinst. En hållbar samhällsutveckling förutsätter att vi kan bygga fler bostäder i tätorter och städer så att resandet med kollektivtrafik underlättas. Det är mycket viktigt att vi inte gör oss ännu mer bilberoende än i dag, säger Anette Scheibe Lorentzi.