24 juni 2024
tisdag, 11 juni 2013 20:00

Stockholms bostadsbrist kostar 660 Mdr

Skrivet av 
alt

Leif Linde, vd Riksbyggen.

 

Bristen på bostäder i Stockholm bromsar tillväxten. En analys utförd av WSP Analys & Strategi på uppdrag av Riksbyggen och HSB Riksförbund visar att det samlade produktionsbortfallet i Stockholm bedöms uppgå till mellan 330 Mdr kr och 660 Mdr kr under perioden 2010-2030. Lönesumman under samma period bedöms minska med 23 till 46 Mdr kr och kommunernas skatteinkomster med 8 till 15 Mdr.

 

– Det är ett oroväckande stort bortfall av möjlig produktionstillväxt som inte kommer Stockholm till del för att det inte byggs tillräckligt med bostäder. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och har kunnat växa för att folk trängt ihop sig, men det finns en gräns. Det är nödvändigt att öka takten på byggandet, det handlar om investeringar som lönar sig om Stockholm får fulla möjligheter att utnyttja sin tillväxtpotential, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

 

Rapportens uträkningar bygger på en bedömning av befolknings-tillväxten, i sin tur nyckeln till sysselsättning och produktion, vilka är avgörande faktorer för tillväxt. Hittills har Stockholm kunnat öka trots lågt bostadsbyggande för att människor trängt ihop sig på den befintliga bostadsytan. En ökad boendetäthet är dock ingen långsiktig lösning för Stockholms fortsatta växande.

 

Analysen utgår från en prognos som bygger på att nivån på bostadsbyggandet fortsätter att vara lika lågt som idag, men där ökningstakten i boendetätheten i det ena alternativet klingar av. Befolkningen kan därmed inte växa i samma takt genom att fortsätta att tränga ihop sig på befintlig bostadsyta. I det andra utredningsalternativet, det som ger de mest radikala effekterna, håller boendetätheten samma nivå som idag, den ökar inte alls, vilket också är det som gällande regional utvecklingsplan (RUFS) utgår från.     

 

– Vi måste från HSB och Riksbyggen höja våra ambitioner för att bygga mer, och det kommer vi att göra. Men det räcker inte på långa vägar, det handlar inte om enskilda aktörers initiativ, utan det krävs också politiska initiativ. Bostadsbristen är ett samhällsproblem som inte vi ensamma kan lösa. Här behövs insatser från alla – från regeringen, kommunerna och byggherrar. Bristen på politiska initiativ får stora negativa effekter på samhällsekonomin, säger Anders Lago, ordförande för HSB Riksförbund.