24 juni 2024
fredag, 05 juli 2013 17:51

Fabege visade miljardvinst

Skrivet av 
alt

Christian Hermelin, vd Fabege.

 

Halvårsvinsten efter skatt för Fabege ökade till 1 031 Mkr (-826), motsvarande 6,25 kr (-5,09) per aktie där fjolårets resultat belastades med en reservering om 1 900 Mkr för pågående skatteärenden. I resultatet ingick reavinster om 95 Mkr (146) och orealiserade värdeförändringar för fastigheter om 206 Mkr (294), avseende projektportföljen med 224 Mkr (515) och för räntederivat om 417 Mkr (100).

 

Färdigställda projekt bidrog tillsammans, med en förbättrad uthyrningsgrad och generellt sett högre hyresnivåer, till att hyresintäkterna ökade till 1 032 Mkr (920), medan förvaltningsresultatet förbättrades med 6 procent till 321 Mkr. Fabege gynnas av en låg nyproduktion på Stockolmsmarknaden och att hyresgästerna ställer allt högre krav på läge och utformning av lokalerna.

 

I Solna Strand färdigställer Fabege lokaler för Skatteverket och i Arenastaden har produktionen av Scandinavian Office Building påbörjats med grundläggningsarbeten och projektering. Under perioden investerades totalt 709 Mkr (868) i befintliga fastigheter och projekt, medan fastighetsförsäljningarna uppgick till 1 055 Mkr.

 

Vid halvårsskiftet bedömdes marknadsvärdet på fastighetstillgångarna till 32,2 Mdr kr (31,6 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna ökade till 18 631 Mkr (18 035), vilka finansierades till en snittränta om 3,93 procent. Det egna kapitalet steg till 12 039 Mkr (11 382, motsvarande 73 kr (70) per aktie. Soliditeten steg till 35 procent (34). Substansvärdet per aktie beräknades till 84 kr (81).

 

När det gäller Fabeges skatteärenden drivs dessa för närvarande i Kammarrätten, som har meddelat att domar inte kommer att avges före den 30 september. Fabege framhåller att bolaget med sin starka balansräkning och tillgängliga kreditfaciliteter kan hantera en eventuell kommande skattebetalning. LE