4 juni 2023
torsdag, 24 oktober 2013 20:58

Akademiska Hus ökade vinsten till 2,26 Mdr

Skrivet av 
alt

Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus.

 

Akademiska Hus är i flera avseenden vårt största fastighetsbolag. Dels har bolaget Sveriges största projektportfölj om drygt 25,5 Mdr kr, dels omfattar fastighetsbeståndet drygt 3 miljoner kvm. (Vasakronan äger cirka 2,6 miljoner kvm.) Även då det gäller vinsten före skatt för årets första nio månader blev den stor, eller 2 891 Mkr (2 410), en vinst som efter skatt ökade till 2 277 Mkr (1 776).

 

Orsaken till vinstökning var, dels att värdeförändringen för fastigheterna steg till 491 Mkr (256), dels ett starkare finansnetto om –274 Mkr (–561). Att finansnetto förbättrades berodde huvudsakligen på en värdeökning för derivatportföljen.

 

För perioden steg hyresintäkterna till 4 005 Mkr (3 937), men på grund av något ökade drift- och underhållskostnader minskade driftöverskottet till 2 721 Mkr (2 765).

 

Investeringarna i om- och nybyggnader steg under perioden till 2 070 Mkr (2 024).

 

Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande uppgick till 6,9 procent (7,1).

 

Värdets på bolagets fastighetsportfölj ökade till 54 677 Mkr (52 071), samtidigt som koncernens långfristiga skulder minskade till 24 763 Mkr (24 284), liksom de kortfristiga som sjönk till 8 986 Mkr (9 364), vilket i sin tur medförde att det egna kapitalet steg rejält till 29 259 Mkr (26 961). Följden blev att soliditeten stärktes till 46,4 procent (43,1). SF