4 juni 2023
lördag, 26 oktober 2013 18:55

Kungsledens vinst steg till 683 Mkr

Skrivet av 
alt

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

 

Kungsledens niomånadersresultat ökade till 683 Mkr (-571), motsvarande 5,00 kr (-4,18) per aktie. Ökningen berodde främst på att andra kvartalet 2012 belastades av reserveringar för skatterisker om -985 Mkr. I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar från finansiella instrument om 418 Mkr (-51) och från fastigheter med -18 Mkr (48). Nettoomsättningen minskade till 1 601 Mkr (1 616) medan bruttoresultatet förbättrades till 947 Mkr (935). Förvaltningsresultatet ökade till 400 Mkr (355), motsvarande 2,93 kronor (2,60) per aktie. 

 

Under perioden förvärvade Kungsleden 7 fastigheter (–) för 194 Mkr och sålde 4 fastigheter (44) såldes för 108 Mkr (1 115) med ett resultat om 4 Mkr (17). Därutöver avtalades om köp av en fastighet i Lund om 173 Mkr som tillträds under fjärde kvartalet.

 

Den 30 september omfattade fastighetsbeståndet exklusive modulbyggnader 279 förvaltningsfastigheter (275) med ett bokfört värde om 14 479 Mkr (14 247).

 

Efter periodens utgång, den 21 oktober, tecknades ett bindande avtal med GE Capital Real Estate om köp av 84 fastigheter för cirka 5,5 Mdr . Tillträde av fastigheterna är avhängig Konkurrensverkets prövning och beräknas ske i december.

 

– Det känns fantastiskt att kunna teckna detta avtal särskilt som portföljen om 84 fastigheter passar så väl in i vår nya strategi. Genom detta förvärv kommer vi i ett slag upp i den portföljvolym som vi annars hade beräknat skulle ta ett till två år att bygga upp, säger vd Biljana Pehrsson.

 

Efter stora amorteringar efter försäljningen av Hemsö minskade låneportföljen till 7 255 Mkr (9 704). En effekt av amorteringarna var att den genomsnittliga upplåningskostnaden ökadetill 8,1 procent jämfört med 6,8 procent vid årsskiftet. Det egna kapitalet ökade till 8 273 Mkr(7 726), motsvarande en soliditet om 48,6 procent (37,0). LE