6 december 2022
torsdag, 07 november 2013 21:09

Oscar Properties köper av Niam för 185 Mkr

Skrivet av 
alt

I fastigheten Drottninggatan 95 A stod de första datorerna i Sverige som kallades BARK och BESK. BARK blev färdigställd år 1950 medan BESK stod klar år 1953. Datorerna konstruerades av Matematikmaskinnämnden (MMN) som bildades 26 november 1948.

 

Oscar Properties Holding AB har avtalat om att förvärva del av fastigheten Vega 4, belägen på Kungstensgatan och Teknologgatan i Vasastaden, Stockholm, för ett underliggande fastighetsvärde om 185 Mkr. Fastigheten omfattar totalt cirka 6 000 kvm uthyrbar yta, varav merparten är kontor.  Säljare är Niam Fond IV. Planen är att bygga om fastigheten och skapa cirka 60 bostäder. Förvärvet finansieras genom nyupptagna kreditfaciliteter och befintliga likvida medel. Tillträdet beräknas ske den 15 november.

 

Vidare har styrelsen för Oscar Properties beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 9 december, med förslag till beslut om bland annat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stam- eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Bemyndigandet medger såväl emission av högst 250 000 preferensaktier som emission av stamaktier. Syftet med detta är att stärka bolagets kapitalbas och bibehålla den finansiella flexibiliteten genom att återbetala del av de nyupptagna kreditfaciliteterna för förvärvet av del av fastigheten Vega 4.

 

Ett placeringsavtal avseende preferensaktierna har ingåtts med Carnegie Investment Bank AB att fram till och med december placera eller sälja preferensaktier motsvarande ett belopp om högst 25 Mkr.

 

Slutligen meddelar Oscar Properties att bolagets niomånadersrapport offentliggörs den 15 november. Bedömningen är att rörelseresultatet för perioden blir cirka 54 Mkr, medan koncernens egna kapital kommer att uppgå till cirka 283 Mkr.