24 juni 2024
torsdag, 06 februari 2014 21:26

Fabeges vinst steg till 1,5 Mdr

Skrivet av 
alt
Christian Hermelin, vd Fabege.

 

alt

Åsa Bergström, CFO Fabege.

 

Fabege redovisar en helårsvinst efter skatt om 1 530 Mkr (-88), motsvarande 9,26 kr per aktie (-0,54). Föregående års resultat belastades med reservering om 1 900 Mkr avseende pågående skatteärenden. Efter domar i kammarrätten har Fabege beslutat att öka reserven för pågående skatteärenden med 120 Mkr.

 

I resultatet ingick reavinster om 135 Mkr (167), medan orealiserade värdeförändringar för fastigheter och projekt samt räntederivat uppgick till 739 Mkr (1 409) respektive 408 Mkr (-190). Vidare ingick resultatandelar i intressebolag till -30 Mkr (137), där föregående års stora positiva utfall till största delen var poster av engångskaraktär, och värdeförändringar på aktier om 96 Mkr (-47).

 

Förvaltningsresultatet exklusive resultatandelar i intressebolag ökade med 16 procent till 644 Mkr (556).

 

En positiv nettouthyrning om 68 Mkr (141) och färdigställda projekt bidrog till att hyresintäkterna ökade till 2 059 Mkr (1 869). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med cirka 13 procent och driftnettot med cirka 15 procent.

 

– Stigande intäkter, hög återköpsgrad och nyinflyttning till Arenastaden är en bra summering av 2013. Den snabba tillväxten i Stockholm är grunden för framgångarna. Hyresintäkterna ökade till 2 059 Mkr (1 869), säger vd Christian Hermelin.

 

Under året köpte Fabege två fastigheter, båda i Arenastaden Solna, och investerade 1 410 Mkr (2 034) i befintliga fastigheter och projekt och vid årsskiftet värderades portföljen till 33,4 Mdr kr (31,3).

 

Skulderna ökade till 19,0 Mdr (18,0) och finansierades till en medelränta om 3,70 procent inklusive outnyttjade lånelöften. Det egna kapitalet steg till 12 551 Mkr (1 382) och soliditeten till 35 procent (34) motsvarande 76 kr (70) per aktie.

 

I en kommentar kan sägas att nu börjar Fabege se slutet på sina skatteärenden, vilka är nu till 75 procent avklarade med mål i Kammarrätten och där skatteskulden minskat från 2,7 Mdr kr till 2,3 Mdr kr under år 2013, varav drygt 2 Mdr kr redan har reserverats. Starkt är även Fabege starka intjäningsförmåga då hyresintäkterna under 2013 ökade med 13 procent eller med 190 Mkr med ett driftöverskott om 147 Mkr i befintligt bestånd. På en fråga om bolagets strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete, menade CFO Åsa Bergström att Fabege är bäst i klassen, vilket inte är minst viktigt att locka nya hyresgäster.

 

På börsen steg aktien med drygt 2 procent.SF/LE