4 juni 2023
fredag, 14 november 2014 15:15

Kungsleden säljer Nordic Modular till Inter Ikea

Skrivet av 
alt

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader. På bliden ses Brotorpsskolan i Sundbyberg, som stod klar 2012.


Kungsleden avyttrar 65 procent av Nordic Modular Group till Inter Ikea Investments till ett pris som motsvarar en värdering av hela bolaget om 1,3 Mdr kr (Enterprise Value). Genom transaktionen frigör Kungsleden netto cirka 700 Mkr i likviditet, vilket ger bolaget en kapacitet att förvärva fastigheter för cirka 1,8 Mdr kr med en belåningsgrad av om 60 procent.

 

Förvärvet sker genom ett nybildat helägt ägarbolag (under namnändring till Nordic Modular Holding AB). Kungsleden återinvesterar omkring 270 Mkr i det nybildade ägarbolaget i form av aktier och aktieägarlån för en 35-procentig ägarandel.

 

Genom försäljningen av Nordic Modular Group förenklas Kungsledens koncernbalansräkning. Tillgångar och skulder hänförliga till Nordic Modular Group utgår med 1 829 Mkr respektive 842 Mkr räknat per 30 september 2014 och ersätts av investeringen i det nybildade ägarbolaget och den frigjorda likviditeten på omkring 700 Mkr. Försäljningen medför en negativ resultateffekt på omkring 150 Mkr.

 

Framgent kommer Kungsledens engagemang i Nordic Modular Group via den 35-procentiga ägarandelen i det nybildade ägarbolaget att redovisas som Andelar i intressebolag i Kungsledens balansräkning respektive som Resultat från intressebolag i resultaträkningen.
    

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras den 8 januari 2015.

 

– Sedan den nya strategin presenterades för snart två år sedan har Kungsledens uttalade intention varit att sälja Nordic Modular Group eftersom dess verksamhet är skilt från koncernens kärnaffär. Vi är mycket nöjda med den affär vi idag gör med Inter IKEA Investments, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.
    

Hon fortsätter:
    – Vi är övertygade om att det kommer att skapas ytterligare värden i bolaget under Inter IKEA Investments huvudägarskap och professionella ägarstyrning. Därför ser vi att affären med Inter IKEA Investments är i Kungsledens aktieägares bästa intresse.
    

Henrik Jonsson, vd Inter Ikea Investments AB, kommenterar:
    – Vi gillar bolag med en tydlig inriktning, stark företagsledning och god lönsamhet. Nordic Modular Group passar väl in på den beskrivningen och vi ser nu fram emot att tillsammans med Kungsleden och ledningen fortsätta utveckla bolaget.