25 april 2024
söndag, 17 juli 2016 02:20

Oscar Properties vinst steg till 80,4 Mkr

Skrivet av 
alt

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

 

Oscar Properties fortsätter framgångsrikt att öka antalet produktionsstarter. I en kommentar till halvårsrapporten, säger vd Oscar Engelbert:

 

– Oscar Properties hade ett bra andra kvartal med fortsatt tillväxt av intäkter, rörelseresultat och antalet bostäder under produktion. Vi har nu 1.047 bostäder under produktion, vilket betyder att vi har mer än fördubblat produktionstakten sedan förra året, säger Oscar Engelbert.
 
Under första halvåret 2016 ökade bolaget rörelsens intäkter till 775,2 Mkr (276,5), med ett rörelseresultatet som steg till 112,9 Mkr (41,9), vilket innebar att vinsten efter skatt ökade till till 80,4 Mkr (32,8).
 
Under perioden steg antalet sålda bostäder till 269 (87) samtidigt som antalet produktionsstarter ökade till 255 (–).

Under första halvåret steg Oscar Properties totala tillgångar till 3.071 Mkr (1.790).  Koncernens egna kapital uppgick per 30 juni 2016 till 972,1 Mkr (643,8) med en soliditet som minskade till 32 procent (36).
 
Bolagets räntebärande skulder steg till 1 699,7 Mkr (999,9), varav 753,2 Mkr bestod av säkerställda skulder till kreditinstitut. Resterande del utgjordes av obligationslån om 663,0 Mkr, övriga räntebärande långfristiga skulder om 245,2 Mkr samt kortfristiga räntebärande skulder om 38,4 Mkr.
 
De totala räntebärande skulderna i koncernbolagen, intresse-/joint ventureföretagen och projekten steg sammanlagt per 30 juni 2016 till 1.951 Mkr (1.455) och den genomsnittliga kapitalbindningen för dessa skulder uppgick till 1,8 år (1,4).             

 

Per 30 juni 2016 ökade den genomsnittliga räntan för de räntebärande skulder i koncernen och i intresse-/joint ventureföretagen till 3,8 procent (3,7). Merparten av de räntebärande skulderna löpte med rörlig ränta.
 
Bolaget genomförde i mars två riktade nyemissioner av preferensaktier av serie B till institutionella investerare samt ytterligare en emission i april till allmänheten. Emissionerna tillförde bolaget cirka 225 Mkr före emissionskostnader.
 
Preferensaktierna togs upp till handel på Nasdaq Stockholm i maj. Som en följd av emissionsvillkoren klassificeras preferensaktier av serie B som skuld. TM