4 juni 2023
fredag, 26 augusti 2016 14:11

8.000 nya bostäder i Farsta

Skrivet av 
alt

På parkeringsytorna runt Farsta centrum planeras för bostäder, verksamheter och handel. Bostäderna delas in i tre kvarter med olika karaktär. Nya parker och torg i anslutning till den nya bebyggelsen kompletterar Farsta torg med nya mötesplatser. 


 

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har nu godkänt programmet för Tyngdpunkt Farsta och gett klartecken att arbeta vidare med förslagen.  Programmet innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen. Till dagens cirka 10.000 bostäder föreslås ytterligare drygt 8.000 bostäder. Utöver bostäder hanterar programmet handel, verksamheter och de allmänna funktioner som en tyngdpunkt och en kraftigt ökad befolkning kräver, som förskolor, skola, parker, och grönstruktur. Planförslaget har följande huvuddrag:

 

Utveckla Farsta centrum


På parkeringsytorna runt centrum planeras för bostäder, verksamheter och handel. Bostäderna delas in i tre kvarter med olika karaktär. Parkering till centrum löses huvudsakligen i garage under mark. En ny bytespunkt för kollektivtrafik skapar en välkomnande entré som stärker kopplingen till handeln i centrum. Nya parker och torg i anslutning till den nya bebyggelsen kompletterar Farsta torg med nya mötesplatser. 


 

Skapa urbana stråk


Ny bebyggelse placeras utmed Farstas huvud- vägar. Vägarna omvandlas till gator där samtliga trafikslag samsas i samma gaturum och som inbjuder till promenad och vistelse. Tät och blandad bebyggelse skapar trygga och orienterbara stråk genom stadsdelen.

 

Vänd Farsta mot sjöarna


Vid Magelungens och Drevvikens stränder utvecklas attraktiva boendemiljöer samtidigt som park- och naturmiljöerna stärks. Genom att över- brygga och omforma de vägar som idag utgör barriärer mellan centrala Farsta och vattnet skapas tillgänglighet till strandområdena för hela Farsta.

 

Farstastråket


Befintliga parker rustas och kompletteras med nya parkytor för att bilda ett sammanhängande grönt stråk mellan Magelungen och Drevviken. Tillsammans med utvecklade strandpromenader bildas ett långt sammanhängande promenadstråk runt Farsta.