1 april 2023
torsdag, 03 november 2016 17:43

Balder ökade vinsten till 3,4 Mdr

Skrivet av 
alt
Erik Selin, vd för Balder.

 

Balders niomånadersvinst efter skatt ökade till 3.389 Mkr (2.410). Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare steg till 2.938 Mkr (2.410), motsvarande 16,16 kr per stamaktie (13,92). Resultatet före skatt om 4.267 Mkr (2.842) påverkades av värdeförändringar avseende fastigheter med 2.721 Mkr (1.371), varav 625 Mkr (64) var reavinster, värdeförändringar avseende räntederivat med -426 Mkr (30) samt resultat från andelar i intressebolag om 355 Mkr (472).

 

Hyresintäkterna ökade till 3.946 Mkr (2.031) och driftsöverskottet steg till 2.677 Mkr (1.435) – en ökning som främst förklarades av att finska Sato Oy konsoliderades i resultaträkningen från och med den 1 januari 2016. Förvaltningsresultatet före skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare förbättrades till 1.615 Mkr (1.298), vilket motsvarade en ökning per stamaktie med 20 procent till 8,49 kr (7,07). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 294 Mkr (329).

 

Balders förvärv av samtliga fastigheter i I. A. Hedin Fastighet AB för 4,1 Mdr kr och investeringar i befintliga fastigheter och projekt bidrog till att den totala portföljens värde ökade till 79,9 Mdr kr (68,4 vid årsskiftet).

 

De räntebärande skulderna uppgick till 48.014 Mkr (41.063) och den genomsnittliga räntan var 2,1 procent (2,2).

 

Det egna kapitalet ökade till 29.665 Mkr (25.052), motsvarande en soliditet om 37,4 procent (37,8).

 

Substansvärdet beräknades till 184,72 kr per stamaktie (116,06) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 146,16 kr per stamaktie (97,39). LE