1 april 2023
tisdag, 08 november 2016 20:18

Stark resultatutveckling för Bonava

Skrivet av 
alt

Joachim Hallengren, vd för Bonava.

 

Under årets första nio månader resultatavräknade Bonava 2.487 bostäder (2.562), varav 2.281 (1.781) till konsumenter och 206 (781) till investerare. Genomsnittspriset per bostad till konsumenter uppgick till 2,7 Mkr (2,5).

 

Nettoomsättningen ökade till 6.908 Mkr (5.756), detta främst tack vare starka marknader i Sverige, Tyskland, Danmark-Norge och S:t Petersburg. Rörelseresultatet steg till 577 Mkr (362) och marginalen förbättrades till 8 procent (6). Resultat efter finansiella poster ökade till 365 Mkr (94) och vinsten efter skatt till 287 Mkr (75), motsvarande 2,65 kr (0,70) per aktie. Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 3.516 (4.016) medan antalet produktionsstartade bostäder uppgick perioden till 3.150 (3.507).

 

En ökad volym för pågående bostadsprojekt bidrog till att Bonavas totala tillgångar ökade till 18.352 Mkr (17.478). Antalet byggrätter minskade till 29.100 (30.300) varav 18.200 (20.000) inkluderades i balansräkningen.

Minskningen är hänförlig till en aktiv portföljhantering där mark på icke prioriterade marknader har avyttrats.

 

Nettolåneskulden minskade till 5.179 Mkr (10.355), varav nettolåneskulden i svenska bostadsrättsföreningar och finska bostadsaktiebolag uppgick till 4.269 Mkr (3.242). Den lägre nettolåneskulden förklarades främst av det av NCC AB i december 2015 erhållna aktieägartillskottet om 5,0 Mdr kr. Per 30 juni 2016 uppgick nettolåneskulden till 5.080 Mkr.

 

Vid periodens utgång var 6.666 (6.920) bostäder till konsumenter och 2.405 (2.151) bostäder till investerare under produktion. Försäljningsgraden var 65 procent (71) för bostäder till konsumenter respektive 100 procent (94) för bostäder till investerare.

 

Antalet osålda färdigställda bostäder vid periodens slut var 129 (162).

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med drygt 8 procent till 177,10 kr. LE