25 april 2024
onsdag, 13 december 2017 13:08

NCC:s aktie rasar

Skrivet av 
alt
Håkan Broman, tf koncernchef NCC AB.

 

NCC:s resultat i det fjärde kvartalet kommer att belastas med 315 Mkr för ökade avsättningar i bygg- och anläggningsprojekt. Resultatet belastas även med 75 Mkr avseende omstruktureringskostnader för sänkta omkostnader samt avgångsvederlag till tidigare vd. Detta gör att projektportföljen i bygg- och anläggningsverksamheten får en lägre och mer balanserad risk, samtidigt som rörelseresultat för det fjärde kvartalet beräknas bli nära noll. Vinstvarningen innebar under onsdagen att aktien rasade med cirka 9 procent.

 

Sedan början av september har tf affärsområdeschef Göran Landgren i NCC Infrastructure arbetat med att vända den svaga resultatutvecklingen i affärsområdet. Vid genomgång av både avslutade och pågående projekt har ett behov av reserveringar bedömts föreligga inför årsbokslutet. Omvärderingen av pågående projektportfölj belastar affärsområdets resultat med 260 Mkr i det fjärde kvartalet. Av denna summa avser 150 Mkr avser väg- och markprojekt och 110 Mkr större anläggningsprojekt.

 

NCC Infrastructure beräknas redovisa ett rörelseresultat om cirka -100 Mkr i det fjärde kvartalet.

 

Även affärsområde NCC Buildings resultat i det fjärde kvartalet belastas av avsättningar i byggprojekt om 55 Mkr, vilket främst hänförs till den danska verksamheten. Rörelseresultatet beräknas uppgå till cirka 200 Mkr i det fjärde kvartalet.

 

NCC Industry förväntas redovisa ett rörelseresultat i linje med föregående år i det fjärde kvartalet, (126 Mkr).

 

NCC Property Development har, som tidigare kommunicerats, inget fastighetsprojekt att resultatavräkna i det fjärde kvartalet vilket medför ett rörelseresultat om cirka -50 Mkr.

 

NCC lanserade 2015 en ny strategi med ambitionen att växa omsättningen 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen skulle förbättras från 3 till minst 4 procent.

 

– För att lyckas med strategin krävs att vår bygg- och anläggningsverksamhet utvecklas bra. Denna verksamhet har levererat avseende orderingång men resultatet har varit svagt. Fokus kommer framöver att ligga på att förbättra lönsamheten och det är inte prioriterat att upprätthålla tillväxtambitionen i strategiplanen. Förutom att förbättra lönsamheten är arbetsmiljö och säkerhet högt prioriterat, säger Håkan Broman, tf koncernchef NCC AB.