1 april 2023
fredag, 21 december 2018 19:06

Castellum köper Säve flygplats

Skrivet av 

Säve flygplats. Illustration: White arkitekter

 

Castellum har den 21 december 2018, ingått avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Investeringen uppgår till minst 1,1 Mdr kr.

 

Castellum ser förvärvet som en unik möjlighet att driva på den växande logistikmarknaden i Göteborg. Med detta förvärv säkerställer Castellum logistikexpansion i Sveriges starkaste logistikmarknad.

 

– Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

 

Den totala markytan om cirka 3 miljoner kvm, är ett område som utpekats som lämplig mark för logistik och tyngre industri av Business Region Göteborg (BRG). Marken möjliggör byggnation av verkligt stora logistik- och produktionsanläggningar, unikt för Storgöteborg. Den pågående flygverksamheten kommer att pågå som tidigare.

 

– Med en ny detaljplan i antågande och i kombination med högt intresse från flera större aktörer har vi bedömt att det är rätt timing att avyttra Säve till en långsiktig och ansvarstagande partner, säger Ola Serneke, vd för Serneke.

 

Totalt ingår fem angränsande fastigheter i transaktionen, vilka innehåller ett större antal byggnader samt cirka 3 miljoner kvm mark. Serneke är preferred partner till Castellum och kommer därmed fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med att utveckla Säve Flygplats mot en ny detaljplan.

 

– I takt med ett växande Göteborg och starkt växande marknad för e-handeln ökar behovet av logistik. Castellum är och ska fortsatt vara ledande på den marknaden, säger Henrik Saxborn.

 

Affären i sammandrag:

Castellum förvärvar Säve Flygplats av Serneke med tillträde 21 december 2018

 

Förvärvspris: Köpeskillingen utgår i olika steg, bland annat villkorat av när i tid relevanta miljöaspekter utretts samt att detaljplan och bygglov erhålls. Initial köpeskilling är minst 1,1 Mdr kr varav 750 Mkr kommer erläggas vid tillträdesdagen. Resterande likvid kommer att erläggas tillsammans med ytterligare tilläggsköpeskillingar i takt med detaljplanens utvecklande och erhållande av bygglov där en bortre tidsgräns är 2030. Prissättningen på tilläggsköpeskillingen beror på hur mycket yta som blir byggbart. En maximal tilläggsköpeskilling i dagsläget beräknas till cirka 1 Mdr kr.

 

Tillträdesdag: 21 december 2018

 

Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 6,1 år

 

Hyresvärde: 51,7 Mkr

 

Större hyresgäster: Polismyndigheten

 

Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: cirka 58.500 kvm uthyrbar area med en uthyrningsgrad om 79 procent.

 

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.