4 juni 2023
torsdag, 21 november 2019 14:46

CLS: Aktiv förvaltning för tillväxt

Skrivet av 

 

Fredrik Widlund, CEO för CLS Holdings.

 

CLS skriver i ett pressmeddelande att företaget har fortsatt att hantera sin portfölj aktivt för att frigöra kapital från tillgångar med begränsad strategisk passform och/eller tillväxtpotential för att fånga attraktiva tillväxtmöjligheter.

 

Fredrik Widlund, vd för CLS, säger i  en kommentar:
– Vår aktiva portföljförvaltning fortsatte under andra halvåret 2019 med ytterligare transaktioner som resulterade i en mer fokuserad grupp fastigheter. Fyra fastighetsförvärv, varav ett i slutet av juli, har genomförts under perioden för totalt 109,2 miljoner pund. Fyra avyttringar, som som genomfördes i slutet av juli, har slutförts under samma period för totalt 91,7 miljoner pund som gav 70 miljoner pund kontanter efter återbetalning av den tillhörande skulden. I september sålde vi också våra 10,5 procent av aktieinnehavet i Catena AB som realiserade cirka 113 miljoner pund i kontanter. Dessa avyttringar sätter koncernen i en stark position med kontanter och likvida medel om cirka 185 miljoner pund, vilket vi avser att återinvestera i ytterligare förvärv.

 

– Vi räknar med att våra helårsresultat kommer att vara i linje med förväntningarna. Även om den ekonomiska och politiska osäkerheten kvarstår, förblir vi övertygade om de långsiktiga fundamenten i våra marknader och vår strategi. Dessutom har vi resurserna och en väl positionerat läge för att fortsätta finna möjligheter på våra kärnmarknader och leverera hållbar tillväxt.

 

Förvärv
Tillträde till Office Connect har skett, som köptes i slutet av juli, tillsammans med förvärven av Clockwork, Lloyds Avenue och Pacific House i oktober. Totalt belopp på 109,2 miljoner pund (före kostnader) medför en initial avkastning om 6,1 procent. Förvärvet av One Six Six Harrow för 13,8 miljoner pund förväntas slutföras i januari 2020

 

Avyttringar
Fyra avyttringar (Ateliers Victoires i Paris, East Gate i München, Schanzenstrasse i Düsseldorf och Grange i Hayes), som genomfördes i slutet av juli för totalt 91,7 miljoner pund, vilket realiserat gav 70 miljoner pund efter återbetalning av den tillhörande skulden, till en initial ränta på 3,7 procent. Två ytterligare avyttringar, Quayside i Fulham, som genomfördes i slutet av juli, och en annan i Storbritannien, som kommer att slutföras före årsskiftet, för totalt för cirka 25 miljoner pund.

Catena
I början av september avyttrade CLS hela sitt innehav på 10,5 procent i Catena AB för att få en vinst på 15,4 miljoner pund (3,8 pence per aktie) före kostnader sedan den 30 juni 2019 och en vinst på cirka 113 miljoner pund. Under första halvåret redovisade CLS en vinst på 21,0 miljoner pund efter utländsk valuta på sitt Catena-aktieinnehav


Vakans och uthyrning (fram till 31 oktober 2019)
Vakanserna ökade under perioden, till stor del till följd av transaktioner (försäljning av uthyrda fastigheter och förvärv av begränsad vakans för att aktivt förvalta tillgångar), men förblir under bolagets målsättning om 5 procent.
Vakansgrad för hela CLS Group: 4,6 procent (30 juni 2019: 4,2). Storbritannien: 4,3 procent (30 juni 2019: 4,1). Tyskland: 5,1 procent (30 juni 2019:4,7). Frankrike: 4,7 procent (30 juni 2019: 3,1)

Uthyrning

Sedan slutet av juni har 42 avtal tecknats för totalt över 5 miljoner pund i årshyra.Utvecklingar och renoveringar
Det finns potential i portföljen för ett antal utvecklingsvärden: Planering har lämnats in för tre utvecklingar: en i Stuttgart, Tyskland; och två i Storbritannien (Maidenhead och Vauxhall), med bedömningar som förväntas under de kommande sex månaderna. Det förväntade kapitalkravet är cirka 90 miljoner pund under de kommande två till tre åren, vilket syftar till att leverera över 5,5 miljoner i extra hyresintäkter


Finansiering

Skuldkostnaden förblir låg med betydande likvida resurser tillgängliga för att finna tillväxtmöjligheter. Per den 31 oktober 2019 hade den genomsnittliga kostnaden för skulder minskat till 2,42 procent (30 juni 2019: 2,49). Belåningen utgör av 34,7 procent av fastigheternas värde (30 juni 2019: 39,3)
Likvida medel om cirka 185 miljoner pund, som omfattar över 150 miljoner pund i kontanter och cirka 35 miljoner pund i företagsobligationer samt 50 miljoner pund i övriga anläggningar


Strategi
CLS:s strategi är att fortsatt fokus på fastighetsmarknaderna på de tre största ekonomierna i Europa Av det totala fastighetsbeståndet finns 51 procent i Storbritannien, 34 procent i Tyskland och 15 procent i Frankrike I Storbritannien har CLS beställt laddningsportar för elfordon och extra solceller för ett antal fastigheter. Dessa och andra hållbarhetsförbättringar återspeglas i bolagets GRESB-betyg som ökar från 63 till 70.

Den 15 augusti 2019 blev Lennart Sten koncernens första oberoende icke-verkställande ordförande efter att verkställande ordföranden, Henry Klotz, gått i pension.


Bill Holland har utsetts till styrelsen och som medlem i revisions- och ersättningskommittéerna. Det förväntas att han kommer att efterträda Malcolm Cooper som ordförande i revisionskommittén efter offentliggörandet av koncernens slutresultat i mars 2020. Bill Holland ansluter sig till Denise Jagger som utsågs till styrelsen och som medlem i ersättnings- och revisionskommittéerna i augusti 2019.