1 december 2023
fredag, 22 november 2019 13:41

Genova vill att bolaget noteras

Skrivet av 

 

Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

 

 

För årets tre första kvartal ökade Genova hyresintäkterna till 128 Mkr (95 och där resultatet från nyproduktion minskade till 27 Mkr (59). Rörelseresultatet steg till 619 Mkr (141) med ett resultat efter skatt som ökade till 447 Mkr (117)

 

I balansen ökade de totala tillgångarna till 4.393 Mkr (2.437) samtidigt som de långfristiga skulderna ökade till 2.598 Mkr (1.704) liksom de kortfristiga skulderna som steg till 529 Mkr (221). Det innebar att det egna kapitalet steg till 1.683 Mkr (99).

 

Väsentliga händelser under och efter perioden:
1. Genova har initierat en process för att utreda förutsättningarna för en notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2020.
2. Genova har utsetts till en av fyra ankarbyggherrar för Västra Knivsta och erhållit markanvisning omfattande 250 bostäder.
3.
I augusti tillträddes sex av de sju samhällsfastigheter belägna i Stockholm och Uppsala som förvärvades i juni med ett marknadsvärde om 668 Mkr.
4. I augusti inledde Genova samarbete med bostadsbolaget K2A. Genova avyttrade 30 procent av aktierna i ett fastighetsägande bolag som äger fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro, till ett underliggande fastighetsvärde om 325 Mkr, vilket medfört en värdeförändring i kvartalet om 157 Mkr. Tillträde skedde 28 augusti. Avsikten är att parterna gemensamt ska utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 110.000 kvm mark till en helt ny stadsdel.
5. I september avtalade Genova om att förvärva tre strategiskt belägna fastigheter i Stockholm och Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 80 Mkr före avdrag för uppskjuten skatt. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka  3.600 kvm och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 5 Mkr med en genomsnittlig hyresduration om cirka 7 år. Tillträde skedde den 31 oktober 2019.
6. I september hölls en extra bolagsstämma. Beslut fattades om nyval av styrelseledamöter samt om nyemission av stamaktier. Vid stämman valdes Mikael Borg till ny styrelseordförande och Maria Rankka valdes till ny styrelseledamot. Stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission av 11 443 932 stamaktier till en teckningskurs om 18,20 kr per stamaktie. Emissionslikviden uppgick till drygt 208 Mkr. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 18,6 procent av antalet stamaktier och 18,5 procent av antalet röster i bolaget baserat på det totala antalet aktier i Genova efter nyemissionen. Nyemissionen är ett led i en av styrelsen beslutad omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av Genovas dotterbolag.
7. I september emitterade Genova företagsobligationer om 525 Mkr under en total ram om 750 Mkr med löptid om 4 år och med en rörlig ränta om Stibor 3m + 5,25 procent. Intresset var stort och emissionen tecknades framförallt av institutionella investerare. Likviden används för att delvis återköpa bolagets befintliga obligationer av serie 2017/2021 samt i bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt bestånd.
8. I november beviljades grön finansiering från SBAB om totalt 640 Mkr avseende projektet Handelsmannen i Norrtälje där Genova kommer att uppföra ett helt kvarter innehållande ett äldreboende, en förskola och cirka 300 hyresrätter.

I en kommentar till rapporten säger vd Michael Moschewitz bland annat:
–  Genova ska växa långsiktigt och lönsamt inom vår nisch – förvaltning kombinerat med nyproduktion av hyresrätter och samhällsfastigheter, främst i Stockholm och Uppsala. Under kvartalet accelererade vi tillväxten när vi tillträdde fastigheter för närmare 700 Mkr. Samtidigt har vi flera nybyggnadsprojekt på gång, samtliga med tydlig hållbarhetsprofil. Nu är vi redo för ett möjligt nästa steg och utvärderar, enligt styrelsens beslut, en notering av stamaktien på Nasdaq Stockholm.