4 juni 2023
tisdag, 26 november 2019 10:33

Offentliga Hus köper av Fastator för 1,23 Mdr kr

Skrivet av 

 

Lars Holm är vd för Offentliga Hus sedan den 1 juni 2017.


Offentliga Hus i Norden AB och Aktiebolaget Fastator , som indirekt äger 50 procent av aktierna i Offentliga Hus, har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet. Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter av Fastator till ett underliggande fastighetsvärde om 1.228 Mkr.

Fastigheterna är belägna i Norrtälje och Södertälje och har en total uthyrningsbar yta om cirka 49.000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 78 Mkr. Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster, bland annat Norrtälje kommun, statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden och Scania. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 83 procent. Fastator har bedrivit ett omfattande uthyrningsarbete i fastigheterna och det pågår diskussioner om ytterligare uthyrningar. Fastigheterna innehåller även en potentiell byggrätt om drygt 27.000 kvm. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet och banklån.

Offentliga Hus säljer 30 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 118 Mkr till Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB (”Industrisamhället”). Fastigheterna är sådana som Offentliga Hus inte kategoriserar som samhällsfastigheter. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 25.120 kvm och totala hyresintäkter om cirka 10 Mkr. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 84 procent, med ett flertal olika hyresgäster.

Offentliga Hus säljer även sitt aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige AB (”Studentbostäder i Sverige”) till Fastator. Innehavet motsvarar 34,39 procent av aktierna i Studentbostäder i Sverige och transaktionen genomförs baserat på ett värde för de sålda aktierna om 222 Mkr.

Samtliga transaktioner genomförs till marknadsvärde baserat på externa värderingar. Om inget annat anges uppgår köpeskillingen för respektive transaktion till det presenterade underliggande fastighetsvärdet. Transaktionerna genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter, förutom Industrisamhällets förvärv som avser förvärv av fastigheter. Inget bolag är vid tillträdet belånat och den latenta skatt som finns i bolagen övertas av köparen. Inga anställda berörs av transaktionerna.

De externa marknadsvärderingar som gjorts inför transaktionerna, och som transaktionerna genomförs baserat på, ger en preliminär positiv resultatpåverkan för Offentliga Hus under det fjärde kvartalet 2019 om cirka 30 Mkr.

Transaktionerna är att betrakta som närståendetransaktioner och är av sådan storlek att Fastators beslutsordning kommer att följa Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 om god sed på aktiemarknaden vid närståendetransaktioner, vilket bland annat innebär att transaktionerna är villkorade av godkännande av Fastators bolagsstämma. Fastator avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma, vilken indikativt kommer att hållas den 19 december 2019.

 

Förutsatt godkännande av Fastators extra bolagsstämma avses transaktionerna slutföras under det fjärde kvartalet 2019, med undantag av transaktionen mellan Offentliga Hus och Industrisamhället som avses slutföras under det första kvartalet 2020.