4 juni 2023
tisdag, 26 november 2019 12:55

SHH Bostad ökar produktionen

Skrivet av 

 

Misha Moeremans d’Emaus, vd för SHH Bostad.

 

Trots ett svagt resultat ökade SHH Bostad produktionen under årets tre första kvartal till 209 (67) produktionsstartade bostäder. I ett pressmeddelande säger vd Misha Moeremans’d’Emaus:
– Antalet bostäder i produktion, som uppgick till 593 per den 30 september, är det högsta hittills för SHH. Detta tillsammans med kommande produktionsstarter som vi ser framför oss med hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter under nästkommande två år, lägger grunden för högre resultattillväxt. Så även om resultatet för det tredje kvartalet var otillfredsställande, är vi väl positionerade med en stark finansiell ställning och en projektportfölj som löpande förädlas, vilket skapar god lönsamhet framgent.

Under årets första nio månader minskade SHH Bostad nettoomsättningen i egen regi till 152,7 Mkr (577,0) Mkr medan nettoomsättningen via intressebolag ökade  till 82,9 Mkr (2,3).

Rörelseresultatet minskade till 0,9 Mkr (21,8) med en rörelsemarginal om 0,6  procent (3,8). Periodens resultat efter skatt sjönk till -11,7 Mkr (8,0).

Antalet sålda bostäder under perioden minskade till 103 (138) varav sålda i produktion var 32 (59). Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 36 (262)

I balansen minskade det egna kapitalet till 388,5 Mkr (421,8) med en soliditet som steg till 51 procent (4). Likvida medel vid periodens slut minskade till 95,7 Mkr (259,6).

Projektportföljen uppgick till 3.292 (3.492) bostäder, varav bostäder i produktion ökade till 593 (362). Försäljningsgraden för bostäder i produktion till konsumenter steg till 79 procent (78).

I juli teckande SHH Samhällsfastigheter ett långsiktigt hyresavtal med Humana i Norrtälje. Det moderna äldreboendet som utvecklas tillsammans med Altura, som är en nordisk utvecklare, förvaltare och långsiktig ägare av äldreboenden, blir cirka 4.000 kvm stort och rymmer 60 lägenheter. Fastigheten ska utrustas med solceller och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana har undertecknat ett hyresavtal och ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig år 2021.

I augusti öppnade SHH ett kontor på Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera verksamheten i södra Sverige. SHH har redan ett antal projekt och markanvisningar i bl. a Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter. Fredrik Alvarsson, vd och delägare i SHH Samhällsfastigheter, ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och affärsutveckling med placering i Malmö.

I september
togs första spadtaget för det nya äldreboendet i Huddinge som SHH utvecklar tillsammans med Balder. Altura blir långsiktig ägare och Attendo har sedan tidigare tecknat ett 20-årigt hyresavtal. Utöver äldreboendet utvecklar SHH även cirka 110 bostadsrätter samt ett friliggande parkeringshus med cirka 60 parkeringsplatser. Den första etappen byggstartades under våren 2019.

I oktobe
r togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal. Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q4 2020.

I början av november
byggstartade SHH 117 hyresrätter i Norrköping efter att ha erhållit lagakraftvunnet bygglov. Hyresprojektet är beläget i korsningen Rambogatan och Havregatan i stadsdelen Rambodal cirka 2 kilometer söder om Norrköping och består av 5 huskroppar i 4 och 5 våningar. Husen byggs med modulsystem i trä med entreprenören Moelven Byggsystem AB. SHH avser att miljöcertifiera projektet och har även inlämnat en ansökan om investeringsstöd för hyresrätter i syfte att erbjuda rimliga hyror.