4 juni 2023
torsdag, 28 november 2019 18:26

Compactor ökade resultatet till 2,3 Mdr kr

Skrivet av 

 

Compactors dotterbolag, Fastpartner har förvärvat fastigheten Herrjärva 3 i Solna av NCC för en köpeskilling om 1.540 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 19.800 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 76 Mkr. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.


För årets första nio månader ökade Compactor driftnettot till 861,3 Mkr (743,5). Koncernens hyresintäkter steg under perioden till 1.243,7 Mkr (1.093,7). Ökningen berodde på nytecknade kontrakt men även på att hyresintäkter innevarande år inkluderade hyror från förvärvade fastigheter under 2018 och 2019. Resultatet efter skatt ökade till 2.303,8 Mkr (1.490,1). I resultatet ingick realiserade värdeförändringar på fastigheter med 423,4 Mkr (0,5), som till största delen var från en tilläggsköpeskilling om 800 Mkr avseende en försäljning som genomfördes under räkenskapsåret 2017. De orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen, som ingick i resultatet, ökade till 1.167,4 Mkr. (721,2).

I balansen ökade koncernens upplåning vid periodens slut till 14.414,5 Mkr (13.078,7)  med ett finansnetto om -205,7 Mkr (-180,7).  Det medförde att koncernens egna kapital steg till 11.338,3 Mkr (9.273,0). Soliditeten ökade till 38,2 procent (37,6).


Dotterbolaget Fastpartner har under perioden tillträtt fastigheten Brahelund 2 i Solna. I samband med tillträdet av Brahelund 2 har Fastpartner upptagit nya lån om 1.200 Mkr med förfall januari 2022.

Fastpartner emitterade i mars ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 5 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 500 Mkr. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfall i mars 2024.

I april löste Fastpartner ett obligationslån om 450 Mkr som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.

Fastpartner har per den 10 maj 2019 emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om 4 år på den svenska obligationsmarknaden. Volymen uppgår till 800 Mkr. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3M + 2,45 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2023. Fastpartner har använt 500 Mkr av detta obligationslån till att per den 31 maj förtidsinlösa ett utestående obligationslån om 500 Mkr som per den 31 mars 2019 var klassificerat som kortfristiga skulder.

Fastpartner avyttrade under 2017 fastigheterna Gunhild 5 och Gustav 1 i Stockholm till ett gemensamt ägt bolag med Slättö i vilket Fastpartner äger 40 procent. Fastigheterna överläts till ett underliggande fastighetsvärde om 50 Mkr med en tilläggsköpeskilling om 800 Mkr vid lagakraftvunnen detaljplan. Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har nu vunnit laga kraft. Den totala köpeskillingen om 850 Mkr översteg bokfört värde med cirka 420 Mkr  och realisationsvinsten har redovisats under det tredje kvartalet 2019.

Fastpartner och Slättö VII AB:s gemensamägda bolag, Slättö Fastpartner II AB, har ingått aktieöverlåtelseavtal med Oscar Properties som förvärv av 50 procent av aktierna i Torsplan Holding AB och därmed indirekt 50 procent av bostadsprojektet Helix

Väsentliga händelser efter perioden var att Fastpartner har refinansierat banklån om 1 393,1 Mkr som låg med förfallodatum i oktober 2020. Lånen har förlängts med förfallodatum oktober 2021 och 2022.

Vid extra bolagsstämma i dotterbolaget Fastpartner den 25 november beslutades att ändra bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag i form av stamaktier av serie D. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 16 miljoner stamaktier av serie D.

Dotterbolaget Fastpartner har per den 25 november förvärvat fastigheten Herrjärva 3 i Solna av NCC för en köpeskilling om 1.540 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 19.800 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 76 Mkr. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.