1 december 2023
torsdag, 03 september 2020 14:34

Hökarängen och Farsta ska byggas samman

Skrivet av 

 

 

 

Möjlig utformning av flerbostadshusen i södra Hökarängen. Den nya skolbyggnaden syns i bakgrunden. Bild: BAU

 

 

 

 

 

 

Flygfoto med befintlig och planerad bebyggelse med tre nya punkthus och ny skola. Bild: PE Arkitektur & Teknik

 

 

 

 

 

 

Genom ett nytt samråd har byggprojektet Samsö, som var på samråd 2013, åter blivit aktuellt. Projektet innebär att Hökarängen och Farsta byggs ihop genom en förlängning av Lingvägen. I den nya planen föreslås tre bostadshus och en förskola samt en utbyggnad av Kvickenstorpsskolan.

Idén är att förlänga Lingvägen från dagens vändplats i södra Hökarängen till Farstavägen i norra Farsta. Längs med den nya sträckningen föreslås tre nya bostadshus. De placeras i suterräng mot ett skogsparti och mellan de tre husen föreslås garage med gårdsmiljöer för boende på taket. På motsatt sida av Lingvägen föreslås en skolbyggnad som utökar Kvickenstorpsskolans elevkapacitet. Norr om befintlig skolbyggnad föreslås en fristående förskola.

Förslaget ska möjliggöra bostäder, förskola och en utbyggnad av Kvickenstorpsskolan. När skolan byggs ut kommer den kunna ta emot cirka 1.100 elever både från Farsta och från Hökarängen. Norr om den befintliga skolbyggnaden skapas byggrätt för en fristående förskola. Förskolans kapacitet ska dels möta ett behov som uppstår när fyra befintliga förskoleavdelningar flyttas från den befintliga skolbyggnaden, dels möta det behov som uppstår med flera bostäder.

Bostadshusen förslås som tre punkthus i tio våningar ovan en gemensam sockelvåning med garage, bostadsentréer och lokal för centrumändamål. Hustypen är vald för att inte försvåra för den ekologiska spridning som sker genom planområdet. Ovanpå garagetaket, mellan punkthusen, och på baksidan finns plats för gårdsytor för de boende. Husen är placerade i suterräng mot ett skogsparti och rymmer 160 lägenheter.

Detaljplanen var på samråd 2013 och har arbetats om efter det. Ett nytt samråd pågår mellan den 25
augusti och den 5 oktober 2020. Granskning: ska ske under tredje kvartalet 2021 med ett i stadsbyggnadsnämnden godkänd detaljplan under fjärde kvartalet 2021.