27 mars 2023
tisdag, 19 januari 2021 12:15

Stenhus köper i Stockholm och Göteborg för 496 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

 

 


 Stenhus Fastigheter  köper en fastighetsportföljen som består av sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende i Stockholm och Göteborg för ett sammanlagt värde om 496 Mkr med en delbetalning om cirka 7,7 miljoner nyemitterade aktier till en teckningskurs om 13,00 kr per aktie

Stenhus Fastigheter ihar ingått avtal med Ryk Group AB om förvärv av samtliga aktier i Tyk Estate AB under namnändring till ett fastighetsbolag som äger ger, enligt nedanstående förteckning, sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende inom segmentet lager/industri/logistik i Stockholm och Göteborg.

 

Köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolaget uppgår preliminärt till 142,6 Mkr och har bestämts utifrån ett överenskommet värde på portföljen om sammanlagt 496 Mkr med marknadsmässigt avdrag för s.k. latent skatt. Tillträde är planerat till den 31 mars 2021. Förvärvet finansieras med egna medel, aktieemission och bankfinansiering.

Portföljen omfattar totalt cirka 25.000 kvm loa och cirka 86.000 kvm mark. Hyresintäkterna beräknas till cirka 33,6 Mkr vilket ger ett beräknat normaliserat driftnetto om cirka 30,7 Mkr. Snittdurationen i portföljen uppgår till cirka 5 år.

Del av köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolaget om cirka 100 Mkr, ska betalas av Stenhus genom att Stenhus emitterar cirka 7,7 miljoner nyemitterade aktier till säljaren till en teckningskurs om 13,00 kr per aktier. Efter denna emission uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till cirka 137, 94 miljoner aktier.

Beslut om emissionen avses fattas av Stenhus styrelse i anslutning till tillträdesdagen med stöd av bemyndigande från Stenhus bolagsstämma den 24 september 2020. Genom emissionen blir säljaren den fjärde största ägaren i Stenhus med ett innehav motsvarande cirka 5,58 procent av röster och kapital baserat på antal utestående aktier i Stenhus per den 18 januari 2021.

Stenhus ska intill tillträdesdagen genomföra en due diligence-undersökning avseende portföljen och förvärvet är villkorat av att Stenhus vid undersökningen inte identifierar några väsentliga brister.

Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter, kommenterar:
– Denna affär är ytterligare ett viktigt steg för Stenhus, förvärv av fastigheter med rätt inriktning och A-lägen i Stockholm och Göteborg. Att vi dessutom kan välkomna en fantastisk Entreprenör som Aktieägare, Conny Ryk, känns extra kul. Conny är en selfmaid entreprenör som grundat och byggt upp Sortera som är Sveriges största återvinningsbolag inom bygg & anläggningsavfall. Vi levererar på vår strategi i snabb takt, sedan vår notering 24 november 2020 har vi nu passerat 1 000 MSEK i förvärv.

Conny Ryk, vd för  Ryk Group AB, kommenterar:
– Det är med stor optimism som vi går in som stor ägare i Stenhus och det skall bli väldigt roligt att få ta del av den stora potentialen som vi ser i bolaget. Vidare känns det mycket bra att våra hyresgäster får en långsiktig fastighetsägare vilket ger både dem och oss trygghet.

Glimstedt har varit Stenhus legala rådgivare i transaktionen.

De förvärvade fastigheterna är: 1. Stockholm, Fotocellen 6, tomträtt. 2. Södertälje, Månskäran 1, äganderätt. 3. Sigtuna, Rosersberg 11:143, äganderätt. 4. Haninge, Jordbromalm 2:2, äganderätt. 5. Göteborg, Backa 31:1, äganderätt. 6. Göteborg, Backa 31:2, äganderätt. 7. Göteborg, Backa 27:1, äganderätt. Göteborg, Backa 866:771, tomträtt. 8. Göteborg, fel av Backa 766:723, arrende.