27 mars 2023
torsdag, 21 januari 2021 16:52

Bostäder på verkstadstak i Varvsstaden, Malmö

Skrivet av 

 

 

 


I området som är beläget mellan Stora Varvsgatan, Einar Hansens Esplanad och ett kajstråk som angränsar till Bassängkajen planeras det för bostäder och centrumverksamhet, bland annat på en verkstads tak. Modell och illustrationsplan av OpenStudio arkitekter AB

 


 


Västra hamnens omvandling från industri- och hamnområde till central stadsdel i Malmö med bostäder och kontor går vidare, men inte utan att områdets historia fortsatt är synlig. Under torsdagen den 21 januari 2021 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om en detaljplan som ger fler bostäder i Varvsstaden – bland annat på taket till en gammal verkstad.


I området som är beläget mellan Stora Varvsgatan, Einar Hansens Esplanad och ett kajstråk som angränsar till Bassängkajen planeras det för bostäder och centrumverksamhet. För att påminna om stadens historia kommer den tidigare Svets- och Pannverkstaden bevaras och byggas om till parkeringshus med lokaler för handel och service på bottenplan och bostäder i form av radhus på taket. Ytterligare bostadshus planeras i områdets nordvästra del, av varierande höjd. Som mest tillåts tio våningar.

För att skapa grönska anläggs två parker, och gångfartsgatan i området blir en del av det gröna cykelstråk som sträcker sig genom hela Varvsstaden. Över hamnbassängen föreslås en gång- och cykelbro för att skapa en koppling till Malmös stadskärna. I hamnbassängen kan det också bli aktuellt att anlägga bryggor.

Vid kajen planeras det för ett stråk för fotgängare och cyklister som blir en del av Varvsstadens mötesplatser och gemensamma rum, och en förlängning av parkerna. I framtiden är det tänkt att kajstråket ska finnas utmed hela kustlinjen i Västra Hamnen.

– Nu läggs ännu en pusselbit till omvandlingen av Västra Hamnen med spännande planer för Varvsstaden där moderna lösningar blandas med byggnader som bär på en historia om hur det var i Malmö förr. Att kunna bevara det gamla i samklang med det nya när staden växer är en ynnest, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Malmö blir så mycket trevligare när vi kan blanda stadens historia och framtid i stadsutvecklingen. De nya bostäderna och det smarta sätt vi tar tillvara på gamla byggnader men med nya funktioner kännetecknar verkligen Malmös stil som en framtidsstad förankrad i sin historik, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.