27 mars 2023
fredag, 22 januari 2021 11:09

Castellum höjer utdelningen

Skrivet av 

 

 

 


Henrik Saxborn, verkställande direktör för Castellum AB.

 


 


För helåret 2020 ökade Castellum intäkterna till 6.004 Mkr (5.821) med ett förvaltningsresultat som steg till 3.380 Mkr (3.146), motsvarande 12,35 kronor (11,52) per aktie, en ökning med 7 procent.

Värdeförändringar på fastigheter minskade till 3.863 Mkr (3.918) och på derivat uppgick värdeförändringen till –120 Mkr (–111).

Värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 103.042 Mkr (95.158) samtidigt som de räntebärande skulderna ökade till 45.720 (40.826). Det innebar att belåningsgraden steg till 44 procent (43) med en räntetäckningsgrad som förbättrades till 530 procent (502).

Årets resultat efter skatt minskade knappt till 5.615 Mkr (5.650), motsvarande 20,52 kronor (20,68) per aktie.

Det långsiktigt substansvärdet (EPRA NRV) steg till 214 kr (195) per aktie, en ökning med 10 procent. Nettouthyrningen för perioden steg till 239 Mkr (–24). Nettoinvesteringarna ökade till 4.267 Mkr (1.974), varav
2.646 Mkr (3.350) avsåg förvärv, 2.512 Mkr (2.762) ny-, till- och ombyggnationer, medan 891 Mkr (4.138) avsåg försäljningar.

Styrelsen föreslår för 23:e året i rad en höjd utdelning till 6,90 kr (6,50) per aktie, motsvarande en ökning om 6 procent att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,45 kr.


– Under 2020 har vi bevisat att vi kan fortsätta växa under svåra omständigheter med stark tillväxt i förvaltningsresultat såväl som substansvärde. Vid utgången av året hade Castellum större pågående projekt om 4,7 Mdr kr, varav 3,7 Mdr kr startats under 2020, med en återstående investeringsvolym om 3,1 Mdr kr. Utöver det har Castellum en stor projektportfölj om cirka 20 Mdr kr i framtida projekt. De strategiska affärer vi har genomfört, med t.ex. storsatsning i logistiknavet Brunna utanför Stockholm och avyttringen av en färdigutvecklad fastighetsportfölj till Blackstone, kommer modernisera vårt logistikbestånd genom ytterligare investeringar i nyproduktion. Castellum har en mycket stark bas för ännu snabbare tillväxt kommande år när våra stora pågående och fullt uthyrda projekt börjar ge avkastning, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör för Castellum AB.

Han fortsätter:
– Castellum har lämnat ett erbjudande till Entras aktieägare om att gå samman för att skapa ett ledande nordiskt kommersiellt fastighetsbolag. Om budet går igenom blir detta Castellums största affär någonsin och är mycket intressant för Castellums ägare då Entra och Castellum tillsammans kommer att skapa en så dominerande kraft i Norden. Ett givet alternativ för internationella investerare som söker exponering mot ”Nordic Prime” inom fastighetssektorn. Föreningen av dessa två bolag kommer också skapa synergivinster och förutsättningar för snabbare värdetillväxt per aktie. Oavsett om affären med Entra blir av eller inte så gör alla handlingsalternativ att Castellum står starkare och bättre rustat för att skapa framtida värde.