21 april 2024
onsdag, 27 januari 2021 11:45

Castellum nekar Rutger Arnhult plats i styrelsen

Skrivet av 

 

 

 


I år är Rutger Arnhult föreslagen, genom en majoritet i valberedningen, att bli styrelseordförande i Castellum. I ett pressmeddelande skriver Castellums styrelse: ”Det skulle vara oproportionerligt i för­håll­ande till Rutger Arnhults ekonomiska intresse i Castellum om han ges möjlighet att utse två eller fler representanter i styrelsen, inkluderat ordföranden.”


 

 

 


Castellum har fått förslag om en styrelse­samman­sättning inför årsstämman 2021 där Rutger Arnhult, som är Castellums största ägare med 15 procent av aktierna, kraftfullt nekas en plats i en styrelsen. Förslaget kommer från Stichting Pensioenfonds ABP, den näst största aktieägaren i Castellum, samt från två leda­möter i valbered­ningen, Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum.

 

De befintliga styrelseledamöterna Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander hotar med att de inte ställer upp för omval om Rutger Arnhult skulle väljas till styrelseledamot i Castellum.

Syftet med styrelsens förslag är att säkerställa att Castellum har en kompetent och erfaren styrelse, som är oberoende av Castellums konkurrenter och som kan företräda samtliga aktieägare i bolaget, under ledning av en styrelseordförande som inte har några intressekonflikter anför förslagsställarna.

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Per Berggren. Charlotte Strömberg har avböjt omval. Den befintliga styrelsen i Castellum är mycket välfungerande. De föreslagna styrelseleda­möterna besitter, var för sig och tillsammans, bred kompetens och erfarenhet som är högst relevant för Castellums verksamhet. Vidare representerar den föreslagna styrelsesamman­sättningen både mång­sidighet och mångfald, innefattande en jämn könsfördelning.

Castellum befinner sig för närvarande i en intensiv förändringsfas med en hög transaktions­aktivitet, strategisk affärsutveckling och operationella förändringar, bland annat för att möta kundernas förväntningar efter Covid-19. Det är därför betyd­else­fullt att bibehålla kontinuitet i styrelsearbetet och att ha en välfungerande arbetsmiljö i styrelse­rummet.

 

Vidare har den befintliga styrelsen levererat utmärkt avkastning under ett antal år. Den före­slagna styrelsen bedöms vara bäst lämpad att fortsätta detta arbete och att tillvarata samtliga aktie­ägares intressen. Samtliga förslagna styrelseledamöter anses vara oberoende i för­håll­ande till Castellum och dess bolagsledning, och har visat en hög grad av integritet i deras upp­drag som styrelseledamöter i Castellum.

Per Berggren kommer vara en utmärkt styrelseordförande i Castellum, skriver styrelsen i ett pressmeddelande eftersom han har en djup förståelse för fastighetsmarknaden och är inte engagerad i bolag som konkurrerar med Castellum. Per Berggren har omfattande kunskap om Castellum, är högt aktad av de befintliga styrelse­ledamöterna, står för kontinuitet och kan oberoende företräda samtliga aktieägare i Castellum.

Farhågor i anledning av förslaget att nominera Rutger Arnhult till styrelseordförande i Castellum. Som framgick av Castellums pressmeddelande den 29 december 2020, stödjer inte valbered­nings­ledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg valberedningens förslag att nomi­nera Rutger Arnhult till styrelseordförande i Castellum och har reserverat sig mot det förslaget.

Rutger Arnhult kontrollerar, tillsammans med närstående parter, i praktiken de börs­noterade fastighetsbolagen Klövern och Corem Property Group, säger styrelsen i pressmeddelandet. ”Båda dessa bolag är direkta konkurrenter till Castellum. Det är inte till nytta för samtliga aktieägare i Castellum, och inte heller förenligt med god bolagsstyrning, att ha en styr­else­ordförande som är involverad i konkurrerande verksamheter. Vi anser att det skulle hindra förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete i Castellum att ha en styrelseord­förande som är engagerad i kon­kur­rerande verksamheter. Som tidigare anförts föreslog valberedningen förra året Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat honom.”

 

I år är Rutger Arnhult föreslagen, genom en majoritet i valberedningen, att bli styrelseordförande i Castellum. Det skulle vara oproportionerligt i för­håll­ande till Rutger Arnhults ekonomiska intresse i Castellum om han ges möjlighet att utse två eller fler representanter i styrelsen, inkluderat ordföranden, sägs det i pressmeddelandet.

Styrelseledamöterna har uttryckt samma farhågor som presenteras i detta för­slag. Att tre mycket kompetenta och erfarna styrelseledamöter i så fall lämnar styrelsen skulle uppenbart riskera fortsatt god bolagsstyrning i Castellum.