27 mars 2023
torsdag, 04 februari 2021 19:12

Vasakronans fastighetsvärde steg till 162,4 Mdr

Skrivet av 

 

 

 


Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.


 

 

 

Vasakronans hyresintäkter för helåret 2020 minskade till 7.006 Mkr (7.040). I ett jämförbart bestånd var minskningen 1 procent (7). Till följd av pandemin har intäkterna påverkats negativt om totalt 139 Mkr på grund av lämnade hyresrabatter, hyreslättnader, reserveringar för osäkra hyresfordringar samt minskade parkeringsintäkter.

Nyuthyrningar har gjorts om 119.000 kvm (220.000) med en årshyra på 535 Mkr (982). Nettouthyrningen minskade starkt till –18 Mkr (426).  Resultatet av omförhandlingarna resultatet sjönk till 7,3 procent att jämföra med 11,8 procent föregående år.

Uthyrningsgraden minskade till 91,9 procent (94,1) vid årets utgång. Vakansen om 8,1 procent förklaras till 2,0 procentenheter (1,6) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.

Under året genomfördes omförhandlingar av 315.000 kvm (306.000), motsvarande en årshyra om 977 Mkr (1.030). Omförhandlingsresultatet för hyreskontrakt relaterat till kontor minskade till 11,9 procent (14,9).

Av de kontrakt som har varit föremål för omförhandling under perioden med tillägg för omflyttning inom beståndet har drygt 72 procent (73) valt att förbli hyresgäster hos Vasakronan. I Läppstiftet i Göteborg har Collector förlängt sitt hyresavtal om 4.600 kvm i 7 år och i  Jakob Större i Stockholm har Riksdagsförvaltningen förlängt sitt avtal om 3.000 kvm på 5 år.  

Driftöverskottet minskade till totalt 5.189 Mkr (5.207). I ett jämförbart bestånd var utfallet i nivå med föregående år.

Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 3.577 Mkr (4.921). Förändringen förklaras främst av ett lägre resultat från joint ventures, –219 Mkr (1.105), till följd av minskad förväntad byggrättsvolym


Värdeförändring på bolagets 171 (174) fastigheter om 2,34 miljoner kvm (2,32) minskade till 1.083 Mkr (13.270), vilket motsvarar en värdeförändring på 0,8 procent (9,7).  Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 162.420 Mkr (156.071).

Per 31 december 2020 värderades hela fastighetsbeståndet externt av Cushman & Wakefield och Forum Fastighetsekonomi.

Värdeförändringen kopplad till förvaltande fastigheter uppgick till –434 Mkr (11.234), motsvarande -0,3 procent (9,5) och för projekt- och utvecklingsfastigheter till 1.517 Mkr (1.989), motsvarande en ökning om 7 procent (11,5).

Årets värdenedgång för Vasakronans handelsfastigheter bedöms till cirka 5 procent. Storleken på nedgången beror bland annat på hur stort kontorsinslag det fanns i respektive handelsfastighet.

Direktavkastningen för det totala fastighetsbeståndet minskade för helåret 2020 till 3,3 procent (3,7 procent). För förvaltade fastigheter sjönk direktavkastningen till 3,7 procent (4,0). Ovissheten kring de långsiktiga effekterna av pandemin på hyresmarknaden innebär att gjorda antaganden i värderingarna innehåller en ovanligt hög grad av osäkerhet.

Värdeförändring på derivat förbättrades till 167 Mkr (–881), framförallt till följd av sjunkande långa marknadsräntor i Norge. Resultat efter skatt minskade till 3.714 Mkr (13.909) En vinstutdelning om 2.000 Mkr (3.000) för verksamhetsåret 2020 föreslås årsstämma.

Under året minskade soliditeten till 30 procent (41) med en räntetäckningsgrad som sjönk till 4,4 gånger (4,6). De räntebärande skulderna ökade till 66.789 Mkr (63.123), finansierade till en snittränta om 1,6 procent (1,7).


– 2020 präglades av Covid-19 och blev ett år som inget annat. Hittills har pandemin gett begränsade effekter på vår verksamhet och vi levererar fortsatt ett stabilt resultat. Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser om de långsiktiga effekterna. Vårt erbjudande är dock starkt, räntorna är fortsatt låga och våra projekt kommer att bidra med ökade hyresintäkter allt eftersom de blir inflyttade. Det borgar för stabilitet och god intjäning även den kommande perioden, säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.