27 mars 2023
tisdag, 09 februari 2021 11:52

Atrium Ljungberg höjer utdelningen

Skrivet av 

 

 

 


Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

 

 

För helåret 2020 ökade Atrium Ljungberg nettoomsättningen till 2.839 Mkr (2.811), varav hyresintäkterna minskade till 2.344 Mkr (2.577). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd, exklusive coronarabatter, minskade med 0,2 procent. Resultatet för helåret 2020 sjönk till 867 Mkr (2.807), motsvarande 6,69 kr/aktie (21,59). Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 5,05 kr/aktie (5,00).

Uthyrningsgraden sjönk till 91 procent (93), inklusive projektfastigheter. Nettouthyrningen ökade till –16 Mkr (–82), varav 27 Mkr (–46) avsåg projektfastigheter.

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen minskade till 1.565 Mkr (1.767), en minskning med 11,4 procent. Minskningen förklaras av frånträde av Farsta Centum i juni 2020 samt av frånträde av Kolding 1 och Kolding 2 i september 2019, tillfälliga coronarabatter, ökade kostnader för kundförluster samt fastighetsskatt. I jämförbart bestånd, exklusive coronarabatter, ökade driftöverskottet från fastighetsförvaltningen med 0,5 procent. Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).

Resultatet före värdeförändringar sjönk till 1.124 Mkr (1.234). De orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter minskade till –119 Mkr (2.283) och de realiserade värdeförändringar derivat försämrades till –252 Mkr (-90).

Värdet på förvaltningsfastigheterna sjönk till 46.026 Mkr (47.513), liksom värdet på de totala tillgångarna som sjönk till 49.615 Mkr (51.062).

I balansen minskade det egna kapitalet till 22.668 Mkr (22.784) efter att de långfristiga skulderna minskat till 25.662 Mkr (27.193). Det medförde en soliditet om 45,7 procent (44,6) och en räntetäckningsgrad om 7,2 gånger (4,3).

Investeringar i egna fastigheter steg till 2.513 Mkr (1.810), medan förvärv av fastigheter sjönk till 410 Mkr (1.174). Försäljningar av fastigheter ökade till 3.979 Mkr (1.031).

– Människor har ett grundläggande behov av interaktion. Vi behöver mötas för att utvecklas och denna insikt utgör grund för vår stadsutveckling. Attraktiva platser och finansiell stabilitet ger trygghet i oroliga tider, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.