25 februari 2021
fredag, 19 februari 2021 13:12

HKScan säljer i Vanda till Sagax för 801 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


HKScans fabrik i Vanda tillverkar cirka 50 miljoner kilo måltider och bearbetade köttprodukter årligen. Nästan 120 miljoner kilo produkter levereras årligen till kunderna via logistikcentret i området. Nästan 700 yrkesverksamma inom livsmedelsindustrin arbetar i fabriken i Vanda, norr om Helsingfors.

 

 HKScan säljer marken och byggnaderna till sin fastighet i Vanda, norr om Helsingfors, till Sagax Finland Asset Management för totalt 77 MEUR, cirka 801 Mkr. Transaktionen har ingen betydande inverkan på HKScans resultat för innevarande år. Förvärvet 51.000 kvm logistik- och produktionslokaler i Vanda, 20 minuter norr om centrala Helsingfors, från livsmedelsbolaget HKScan. Investeringen uppgår till motsvarande 800 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 1 mars 2021.

I samband med tillträdet kommer HKScan att ingå ett 20-årigt hyresavtal. Bashyran uppgår till motsvarande 51 Mkr. Under 2020 omsatte HKScan 17,9 Mdr kr och hade 7.000 anställda.

Förvärvet omfattar sammanlagt 51.000 kvm uthyrningsbar area samt 92.000 kvm friköpt mark. Lokalerna används bland annat för lager- och distributionsändamål, produktion samt för tillhörande administrativa funktioner. De är belägna intill Finlands största köpcentrum, ”Jumbo”, samt i direkt anslutning till Ringled III (E18) och 5 minuter från Helsingfors-Vanda flygplats.


– Vi köpte tomten Vanda våren 2020 för att säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet eftersom enhetens tekniska ekonomiska liv kommer att fortsätta långt in på 2030-talet. Vi har letat efter utbyggnad av fastigheten och vi har nått den lösning som nu tillkännagivits, eftersom den möjliggör långsiktig affärsutveckling i Vanda. Fastighetsförsäljningen möjliggör också en betydande minskning av HKScans räntebärande lån, säger HKScans vd Tero Hemmilä.

Med transaktionen kommer strukturen i HKScans finansiering att diversifieras. Leasingskulder för den långtidsavtal som nu överenskommits redovisas dock i företagets balansräkning som en leasingskuld i enlighet med IFRS. Som ett resultat kommer avtalet att minska företagets nettoskuld med cirka 10 miljoner euro och nettoskulden per aktie med 10 euro. Hyresavtalet som HKScan kommer att betala för Vanda kommer att uppgå till cirka 5 miljoner euro per år.

– Det långsiktiga hyresavtalet möjliggör långsiktig affärsutveckling i form av både nya former av livsmedelsproduktion och kundleveranser nära den växande konsumentkoncentrationen i Finlands huvudstad. Kortare leveransavstånd kommer att bli allt viktigare med tanke på miljöaspekter. Dessutom ger Vantaas läge och logistiska förmåga en intressant plattform för partnerskap med andra livsmedelsföretag, säger vd Tero Hemmilä.

HKScan förvärvade tomten i Vanda i april 2020 från LSO Osuuskunta med hjälp av förköpsrätten i markhyresavtalet. Köpeskillingen var cirka 36 miljoner euro för tomtmarken och motsvarade det erbjudande LSO Osuuskunta hade fått från en tredje part. Förutom marken omfattar nu transaktionen även byggnaderna på fastigheten.

 

Sagax har utöver förvärvet i Vanda köpt tre fastigheter i Paris i tre separata transaktioner. Sagax sammanlagda investering uppgår till motsvarande 115 Mkr. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om 10.300 kvm huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 8,3 Mkr. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 4,9 år.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Tillträde avseende investeringarna i Frankrike beräknas ske under det andra kvartalet 2021 efter att erforderliga tillstånd erhållits.