23 juli 2021
fredag, 12 mars 2021 10:14

Fabege får stor markanvisning i Flemingsberg

Skrivet av 

 

 

 


Fabeges aktuella markanvisning omfattar totalt cirka 220.000 kvm, varav 190.000 kvm avser kommersiella ytor och 30.000 kvm avser bostäder.Fabege och Huddinge kommun har tecknat avtal om markanvisningar i Flemingsbergsdalen.  Avtalet innebär att Fabege får ensamrätt att förhandla med kommunen om markförvärv och exploatering med utgångspunkt i att Fabege ska exploatera marken i enlighet med det gällande planprogrammet.

Parternas avsikt är att markanvisningsområdena ska omfattas av nya detaljplaner. Det aktuella området omfattar totalt cirka 220.000 kvm varav 190.000 kvm avser kommersiella ytor och 30.000 kvm avser bostäder. Baserat på överenskomna priser och den uppskattade fördelningen mellan kommersiellt och bostäder beräknas den totala köpeskillingen uppgå till drygt 800 Mkr.

Som en följd av markanvisningsavtalet kommer Fabege att erlägga en tilläggsköpeskilling till WA Fastigheter om 270 Mkr.

– Markanvisningsavtalet med Huddinge kommun är nästa viktiga steg i Fabeges utveckling av Flemingsbergsdalen. Genom avtalet förstärks Fabeges närvaro och kontroll över den framtida utvecklingen. Vi är glada över att fortsätta vår planerade utveckling av Flemingsberg i samarbete med Huddinge kommun, kommenterar Stefan Dahlbo, vd för Fabege.

Idag samlar Flemingsberg cirka 15.000 boende, högre utbildning, världsledande forskning, myndigheter, och företag.
Därför är Flemingsberg utpekad som en regional stadskärna och lyfts fram som en självklar knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Med de regionala och nationella investeringar som redan är beslutade, tillsammans med de förutsättningar som redan finns på platsen har Flemingsberg unika förutsättningar att växa och skapa en balans i utbudet av framförallt arbetsplatser mellan norra och södra Stockholm. Utvecklingsplanerna för hela Flemingsbergsdalen omfattar totalt över 1 miljon kvadratmeter avsedda för både bostäder och kommersiellt bruk.

Visionen för år 2050 är att Flemingsberg ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och attraktivt boende. En inspirerande mötesplats där innovationer skapas och samverkan driver en hållbar samhällsutveckling. Flemingsberg ska bli en självklar etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv och en eftertraktad livsmiljö.

Planen är att Flemingsberg ska gå från att vara en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningscentrum. Ett centrum som på sikt ska locka så många som 50.000 arbetande, 50.000 boende och 5.000 besökare. En plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare.

– Nya viktiga steg tas i Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Vi planerar för tiotusentals nya arbetsplatser och bostäder i en attraktiv stadsmiljö. Flemingsberg ska bli en självklar etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv och en eftertraktad livsmiljö, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Just nu så pågår ett av Sveriges första stadsutvecklingsprojekt i Flemingsberg, säger Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör i Huddinge kommun. Med Fabege och alla andra aktörer i området får vi tillsammans vara med och bygga en unik och spännande mötesplats för många människor.

Planen är att Fabege AB ska utveckla ett nytt stadscentrum om cirka 220.000 kvm för det framtida Flemingsberg. Stadscentrum ska utvecklas till en mötesplats som erbjuder miljöer för arbetande, boende, studerande och besökare med ett brett och varierat utbud av offentliga mötesplatser, kultur, restauranger, nöje, handel och grönska.