23 juli 2021
onsdag, 17 mars 2021 10:24

Skanska i avtal om ett nytt akutsjukhus i Växjö

Skrivet av 

 

 

 


Centrallasarettet i Växjö har använts sedan andra halvan av 1800-talet. Under våren 2019 har Region Kronoberg utrett två alternativ. Antingen bygga nytt sjukhus för 4,9 Mdr kr i Räppe eller renovera, vilket skulle öka kostnaderna med ytterligare 600 Mkr, beräknat fram till år 2050. Arbetsutskottet i Region Kronoberg valde att ställa sig bakom nybyggnadsförslaget.
Skanska tecknar samarbetsavtal med Region Kronoberg om att utföra förberedande planeringsarbeten för ett nytt akutsjukhus i Växjö. Förberedelserna väntas pågå ett år och därefter sluts separata avtal i två faser för genomförandet av själva byggentreprenaden.

Det nya sjukhuset kommer att ersätta det befintliga sjukhuset i Växjö. Totalt rör det sig om cirka 100.000 kvm nybyggnad som ska utföras och projektet är uppdelat i tre faser: förstudie, projektering och produktion.


Att Skanska deltar redan i förstudien innebär en möjlighet att dra nytta av samlade erfarenheter av sjukhusbyggnation och i ett tidigt skede återföra de till projektet. På så sätt öppnas goda möjligheter för att leverera patientklara lokaler som kommer att fungera för framtidens behov och vara till nytta för invånarna.

– Vi är hedrade över att få förtroendet att tillsammans med Region Kronoberg skapa ett modernt sjukhus som anpassas för framtidens vårdbehov och arbetssätt. Det är en extra sporre att projektet har höga klimatambitioner, vilket stämmer väl med vår önskan om att skapa ett hållbarare samhälle. Projektet stärker vår position som ledande sjukhusbyggare i Sverige, säger Håkan Isfalk, regionchef, Skanska Sverige AB.

Ytterligare detaljer om det framtida sjukhuset kommer att klargöras under förstudien. Investeringsbeslut tas i regionfullmäktige i början av 2022 och första spadtaget beräknas ske under våren 2022. Det nya akutsjukhuset i Växjö planeras stå klart år 2028.