1 december 2023
måndag, 26 april 2021 11:38

Anette Asklin, ny ordförande i Jernhusen

Skrivet av 

 

 

 


Årsstämman i Jernhusen AB ägde rum den 26 april 2021. Förutom att Anette Asklin (bilden) valdes till ny ordförande efter Kjell Hasslert valdes också fyra nya styrelseledamöter in i styrelsen; Magnus Jacobson tidigare ekonomi- och finansdirektör Kungsleden, Agneta Kores vd för Stena Fastigheter Göteborg, Martin Lindgren tidigare Director of Operations Nordic, Unibail Rodamco Westfield och Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör för Nacka kommun.

Stämman beslöt att i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Louise König (omval), Lotta Mellström (omval), Magnus Jacobson (nyval), Agneta Kores (nyval), Martin Lindgren (nyval) och Katarina Wåhlin Alm (nyval). Charlotte Mattsson och Mari Therus är utsedda av akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer som arbetstagarrepresentanter.

I enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, beslöts att ingen utdelning lämnas med hänvisning till den stora påverkan  från coronakrisen på bolagets resultat och hyresgästernas verksamhet samt osäkerhet inför framtiden. 

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig