24 juni 2021
fredag, 14 maj 2021 11:49

Prästgårdsparken och Sjörövarparken blir en park

Skrivet av 

  

 

 


Prästgårdsparken i Solberga består dels av den gamla sjukhusparken med planteringar och fontän, dels av en lekplats med bollplaner. Under 2021 kommer parken rustas upp med bland annat ny parkväg, bättre belysning och fler lekredskap. En ny gång- och cykelväg anläggs också längs parkens västra sida.

 

 

 


Prästgårdsparken och Sjörövarparken i Solberga rustas upp och kopplas samman. Efter inkomna synpunkter har staden ändrat parkens utformning för att kunna spara fler av de befintliga träden.

I samband med att det nya bostadsområdet i Älvsjöstaden byggs rustas även Prästgårdsparken och Sjörövarparken upp och kopplas samman. En ny gång- och cykelväg anläggs också längs Sjörövarparkens västra sida och vidare mot Kämpetorpsskolan. Entreprenaden startade i april och planeras vara klar sommaren 2022.

Prästgårdsparken i Solberga består dels av den gamla sjukhusparken med planteringar och fontän, dels av en lekplats med bollplaner. Under 2021 kommer parken rustas upp med bland annat ny parkväg, bättre belysning och fler lekredskap. En ny gång- och cykelväg anläggs också längs parkens västra sida.

En av grundtankarna med upprustningen av parken, som finns angivet i parkplanen för Älvsjö, är att knyta ihop den inre parkbilden så att både den visuella kontakten och framkomligheten mellan de idag separerade delarna blir bättre. Parkplanen anger också att parkens värden för lek, aktivitet och rekreation ska utvecklas.

Vid utformningen av parken har kompromisser gjorts med hänsyn till befintlig växtlighet, behov av nya öppna ytor, trygghet, behov av större lekplats, behov av nya entréer och möjligheter att ta sig fram tvärs över parken. Val av markbeläggningar och utformningen av lekplatsen har gjorts för att kunna spara så många träd som möjligt.

Upprustningen av parkerna innebär att flera träd och buskar tas bort. Efter att ett antal träd lappades för fällning i april hörde boende och föreningar av sig till staden med synpunkter och önskemål om att träd skulle sparas och beståndet av vildtulpaner i parkerna säkerställas.Projektgruppen på exploateringskontoret har nu tagit fram en något ändrad utformning av parken för att kunna spara fler träd och säkerställa att beståndet av vildtulpaner blir kvar.