24 juni 2021
måndag, 17 maj 2021 12:14

Humlegården bibehåller stabilt resultat

Skrivet av 

  

 

 


Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter. Fotograf: Jonas Malmström.

 

 

 


Humlegården Fastigheter inleder  år 2021 med en fortsatt god utveckling. Under det första kvartalet noteras en positiv nettouthyrning, en stabil uthyrningsgrad samt ökade hyresnivåer i omförhandlade avtal. Bolaget har haft ett stort fokus på en nära dialog med kunderna och utveckling av erbjudandet för att möta förändrade behov. Flera framgångsrika omförhandlingar och nya uthyrningar ägde rum under perioden.

Under första kvartalet år 2021 ökade hyresintäkterna med 3 procent till 400 Mkr (389), även i jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent.

Nettouthyrningen uppgick till 2 Mkr (29). Exklusive uppsagda hyresavtal för kommande utvecklingsprojekt var nettouthyrningen 9 Mkr.

Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 8 procent (4). Uthyrningsgraden minskade till 92 procent (95).  Driftöverskottet steg med 1 procent till 289 Mkr (285). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent och överskottsgraden uppgick till 72 procent (73).

Finansnettot blev –58 Mkr (–57) med ett oförändrat förvaltningsresultatet om 216 Mkr. Periodens resultat efter skatt steg till 386 Mkr (65).

Resultatmässigt har pandemins effekter för Humlegården Fastigheter varit relativt begränsade under den aktuella perioden. Av hyresfordringar för det första kvartalet har drygt 99 procent betalats in.

Under första kvartalet har gröna obligationer om 450Mkr emitterats och återköpts. Andelen hållbar finansiering uppgick därmed till 88 procent av de räntebärande skulderna.

Flera omförhandlingar och nya uthyrningar har ägt rum under perioden. Bland de nytillkomna kunderna noteras CAIA Cosmetics, som tecknat hyresavtal om cirka 700 kvm i fastigheten Landbyska Verket 8 vid Engelbrektsplan. Humlegården vill göra Engelbrektsplan till en av innerstadens mest intressanta platser, och etableringen av starka varumärken är en viktig del av utvecklingen. I mitten av mars öppnade Brasserie Astoria sina portar i Humlegårdens satsning på Nybrogatan. Restaurangen har på kort tid blivit en ny destination i Stockholm.

Under det första kvartalet har Humlegården emitterat och återköpt gröna obligationer om cirka 450 Mkr totalt, till en genomsnittlig kreditmarginal om 0,97 procentenheter på 5 och 6 åriga löptider. Genom emissionerna uppgår andelen grön finansiering till 88 procent (83). Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 3,9 år till 4,0 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 4,0 år till 4,3 år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick vid kvartalsskiftet till 1,6 procent (1,6).

Humlegårdens finansieringsstrategi bygger på en stark finansiell profil, med fokus på en lång kapitalbindning, en låg andel förfall inom 12 månader, jämnt spridda förfall och refinansiering av lån långt före förfall. Ett resultat av denna strategi är att låneförfallen inom 12 månader vid senaste kvartalsskiftet täcktes med kassa och lånelöften till 223 procent. Bolaget innehar lånelöften om 2.200 Mkr, varav 1.600 Mkr via våra ägare, vilket det inte har funnits behov av att utnyttja.

– Humlegården bibehåller den stabila utvecklingen under årets första kvartal. Kunderna söker attraktiva kontor i intressanta sammanhang och vi möter denna efterfrågan väl med vårt erbjudande. Vi lägger stort fokus på att guida kunderna till flexibla kontorslösningar som både stödjer olika arbetssätt och skapar en naturlig mötesplats för verksamheten. Vår kombination av ständig utveckling av kunderbjudandet, stark finansiell ställning och en kreditvärdig, väldiversifierad kundbas skapar en bra position inför framtiden. Under perioden har vi tagit nya steg på resan mot 100 procent grön finansiering. Satsningen är en central del i vårt hållbarhetsarbete och det är glädjande att vi nu uppnått hela 88 procent, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.