24 juni 2021
måndag, 17 maj 2021 12:58

ByggVesta får markanvisning för hotell i Marieberg

Skrivet av 

  

 

 


Platsen för den föreslagna markanvisningen, markerat med rött, utgörs idag av en brant sluttning med berghällar och lövträd. Befintlig kringliggande bebyggelse består i huvudsak av flerbostadshus och kontor uppförda på 1950- och 1960-talen.

 

 

 Exploateringsnämnden anvisar mark för hotell inom fastigheterna Marieberg 1:16 och Marieberg 1:29 i Stockholm till ByggVesta Fyrverkarbacken AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

ByggVesta AB fick år 2008 en markanvisning för bostäder intill Gjörwellsgatan i Marieberg. Ett program för möjlig förtätning inom Marieberg togs fram av stadsbyggnadskontoret 2012, varpå detaljplanearbete påbörjades. Trafikverket fastslog dock en riksintresseprecisering för Bromma flygplats 2015, vilken innebär att planeringsförutsättningarna för nya bostäder i området försvårats.

ByggVesta har därefter tagit fram ett nytt förslag till bebyggelse för hotelländamål, istället för bostäder, inom det tidigare anvisade området, vilket bedöms vara förenligt med riksintresset för Bromma flygplats. ByggVesta önskar vidare pröva ett nytt koncept de tagit fram, ett så kallat Studenthotell. Konceptet Studenthotell vänder sig till studerande och unga vuxna som vidareutbildar sig och som har behov av ett temporärt boende. Kontoret föreslår i detta ärende en direktanvisning för hotell till ByggVesta Fyrverkarbacken AB.

Förslaget innehåller nybyggnation av hotell med cirka 240 hotellrum, gemensamhetsytor och restaurang.
Marken avses upplåtas med tomträtt. Kontoret bedömer att exploateringen ger ett överskott till staden.
Den totala investeringsutgiften för projektet bedöms inte bli högre än att beslut om investeringen kan fattas på delegation inom kontoret, dvs. lägre än 10 Mkr.

Exploateringen kräver ny detaljplan.
Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen.
Kontoret anser att projektet har goda förutsättningar att skapa en attraktiv målpunkt i området som kan bidra till ökad trivsel och trygghet samt en blandad stad. Konceptet Studenthotell kan, genom att bidra med ett flexibelt korttidsboende för studenter och forskare, stärka Stockholms konkurrenskraft som en stad för utbildning och innovation.

Programmet för utvecklingen av Marieberg godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2012 och slår fast utgångspunkter och mål för den fortsatta planeringen, samt hanterar områdesövergripande frågor. Därefter togs start-PM för de första detaljplanerna i enlighet med programmet i stadsbyggnadsnämnden 2013.
Det för ByggVesta markanvisade området är en av de platser som sedermera utpekades i programmet som lämplig för ny bebyggelse och för vilken planarbete påbörjades.

 

Planeringsförutsättningarna för nya bostäder i enlighet med programmet försvårades dock 2015 efter att Trafikverket tog fram en riksintresseprecisering för Bromma flygplats, vilken direkt berör Marieberg genom influensområdet för flygbuller. Av denna anledning avstannade allt detaljplanearbete som avsåg ny bostadsbebyggelse, inklusive projektet med ByggVesta.

Konceptet Studenthotell vänder sig i första hand till studerande och unga vuxna som vidareutbildar sig efter sin examen och som kortvarigt har behov av ett temporärt boende.

Kontoret föreslår med detta ärende en direktanvisning till ByggVesta Fyrverkarbacken AB, helägt dotterbolag till ByggVesta, då de tidigare erhållit markanvisning på platsen som inte kunnat fullföljas på grund av riksintressepreciseringen för Bromma flygplats. Bolaget har uppvisat ett nytt förslag som bedöms vara genomförbart med hänsyn till riksintresset för Bromma flygplats och i enlighet med programmets intentioner.

För området gäller en detaljplan enligt vilken fastigheterna är avsedda för allmänt ändamål (park).

Platsen för den föreslagna markanvisningen utgörs idag av en brant sluttning med berghällar och lövträd.
Befintlig kringliggande bebyggelse består i huvudsak av flerbostadshus och kontor uppförda på 1950- och 1960-talen.