24 juni 2021
måndag, 17 maj 2021 13:20

Willhem markanvisas 125 bostäder i Hässelby strand

Skrivet av 

  

 

 


Willhems befintliga bestånd i Hässelby strand är cirka 600 bostäder. Nu anvisar Exploateringsnämnden mark för cirka 125 bostäder inom fastigheten Paradsängen 1.

 

 

 
Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Paradsängen 1 till Willhem Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar ny detaljplan för området.


Willhem Stockholm AB har inkommit med en ansökan om markanvisning för 100 - 125 hyreslägenheter på fastigheten Paradsängen 1 i Hässelby strand.

Fastigheten är idag planlagd för bostäder och bolaget avser att komplettera den befintliga bebyggelsen med nya byggnader samt påbyggnad av den befintliga. Bolaget innehar idag fastigheten med tomträtt och har valts genom direktanvisning.

Marken avses upplåtas med tomträtt. Kontoret bedömer att exploateringen ger ett överskott till staden. Den totala investeringsutgiften för projektet bedöms inte bli högre än att beslut om investeringen kan fattas på delegation inom kontoret, dvs. lägre än 10 Mkr.

Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen.
Exploateringskontoret ser positivt på projektet som ger ett välbehövligt tillskott av bostäder på redan ian

Bolaget, Willhem Stockholm AB, är ett helägt dotterbolag till Willhem AB. Willhem AB äger och förvaltar cirka 26.000 hyreslägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler. I Stockholm omfattar beståndet cirka 2.600 hyreslägenheter, varav drygt 600 finns i Hässelby.

Willhem AB åtar sig gentemot staden att solidariskt med bolaget ansvara för fullgörandet av samtliga åtaganden och förpliktelser enligt markanvisningsavtalet.

Bolaget fick i november 2020 en markanvisning om totalt 65 hyreslägenheter på befintlig tomträtt i Blackeberg. För det här aktuella området gäller en detaljplan enligt vilken fastigheten är avsedd för bostadsändamål. På fastigheten finns idag fem stycken byggnader samt markparkering som delvis föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse. Bolaget har ett antal tomträtter i Hässelby strand (markerade med punkter nedan) i anslutning till Paradsängen 1.

Omkringliggande bebyggelse utgörs av flerbostadshus och är till stor del grönklassad av stadsmuseet vilket innebär att den bedöms vara särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 2019 utgjordes cirka 65 procent av bostäderna i Hässelby strand av hyresrätter varav cirka 48 procent ägdes av allmännyttan.

Nämnden har tidigare lämnat markanvisningar för cirka 550 bostäder i flerbostadshus längs med Maltesholmsvägen, där planarbete pågår.

Förslaget innehåller nybyggnation av 100 - 125 lägenheter i flerbostadshus. Bolaget föreslår att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt.

Markanvisning sker enligt de principer som kommunfullmäktige beslutat om i stadens markanvisningspolicy. Markanvisningen gäller under två år från nämndens beslut och marken avses även fortsättningsvis upplåtas med tomträtt.

Bolaget står för samtliga utrednings- och projekteringskostnader som krävs för den tillkommande bebyggelsen inom detaljplanen.

Bilparkering för den tillkommande bebyggelsen ska i första hand lösas inom kvartersmarken i garage. Frågan måste studeras noggrant under planprocessen och viss parkering kan komma att lösas inom Bolagets angränsande fastigheter.

Projektet möjliggör värdeskapande komplettering på befintlig tomträtt bebyggd med hyresrätter. Det bidrar till målet att markanvisa 10.000 lägenheter under 2021, varav 5.000 hyresrätter i Stockholm.