2 oktober 2023
onsdag, 09 juni 2021 11:35

Region Stockholm säljer fastigheter för miljarder

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd. Foto: Region Stockholm

 Under tisdagens möte den 8 juni 2021 beslutade Region Stockholms fullmäktige att sälja Berga Naturbruksgymnasium och S:t Eriks sjukhusområde. Regionfullmäktige beslutade även att initiera försäljning av fastigheten Medicinaren 19 vid Karolinska Huddinge och norra delen av fastigheten Sabbatsberg 16 vid Sabbatsbergs sjukhus.


– Att vi nu genomför två försäljningar och initierar två till innebär att vi får mer pengar och större fokus att satsa på kärnuppgifterna sjukvård och kollektivtrafik. Det är lokaler som vi inte själva använder eller inte ligger i kärnuppdraget. Vi är tydliga med att Region Stockholm inte ska äga fastigheter som vi inte använder, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd.

S:t Eriks sjukhusområde är kvarteret på Kungsholmen där S:t Eriks ögonsjukhus låg innan flytten till området intill Nya Karolinska. Köparen av området är Skanska AB till en köpeskilling om cirka 1,4-1,5 Mdr kr, beroende på byggrättsvolym i detaljplanen. Skanska kommer utveckla området med nya bostäder, kontor och lokaler. Det möjliggör för ungefär 300 nya bostäder på området.


–  Området som idag till stor del står tomt får nytt liv med bostäder och affärslokaler, samtidigt som Region Stockholm får en och en halv miljard att satsa på sjukvård och kollektivtrafik. S:t Eriks ögonsjukhus har redan flyttat till nya och moderna lokaler för högspecialiserad vård och forskning tvärsöver från Karolinska sjukhuset i Solna. Det är en klar vinst för stockholmarna, säger Charlotte Broberg (M).

Berga Naturbruksgymnasium får en ny ägare som har lång erfarenhet av att driva naturbruksgymnasium, de har kraft och många idéer till att utveckla skolan. Det är Dille Bolag AB med dotterbolag som föreslås köpa skolan med tillhörande byggnader och mark. Köpeskillingen landar på 118,9 Mkr.

– Jag är glad att vi lyckats säkra en långsiktig köpare som inte bara vill värna utan också utveckla en hundraårig verksamhet. Samtidigt kan vi ännu tydligare fokusera på regionens kärnverksamheter – sjukvård och kollektivtrafik säger Charlotte Broberg (M).

Medicinaren 19 vid Karolinska Huddinge är en fastighet som rymmer huset Novum som ägs av Hemsö där det bedrivs Life Science-forskning. Nu vill Hemsö ytterligare satsa på att utveckla forskningen och vill i samband med det köpa marken huset står på.

– Samtidigt som mer forskning inom Life Science utvecklas kan också detta blir en plats där nästa pandemis vaccin och vård kan utvecklas, det är en win-win för Region Stockholms invånare, säger Charlotte Broberg (M).

Under 2017 beslutade dåvarande landstingsfullmäktige att inleda försäljning av fastighetens södra del med kravet att ny ägare skulle uppföra en ny vårdbyggnad. Nu påbörjas också arbetet med att sälja den norra delen av fastigheten vilken pekats ut för bostäder. Genom att genomföra detta blir det möjligt att arbete med ett helhetsgrepp kring fastigheten, vilket också flera utredningar förordar.

– Sabbatsberg ligger attraktivt i stan och det är därför mycket glädjande att möjligheter nu ges att utveckla området för bostäder parallellt med vård av högsta kvalitet. Vi ser mycket fram emot fortsatt arbete med försäljningen och är ytterligare ett steg mot att bara äga sjukhusen och byggnaderna som vi faktiskt använder själva. Region Stockholm ar inte en hyresvärd, säger Charlotte Broberg (M).
Fakta

S:t Eriks sjukhusområde. Köpare: Skanska med dotterbolag Köpeskilling cirka 1,4-1,5 Mdr kr, beroende på byggrättsvolym i kommande detaljplan. Försäljningsprocess: Marknadsföringen av försäljningsobjektet genomfördes under senhösten 2020. Tolv anbudsgivare inkom med indikativa bud och de anbudsgivare som gett de högsta buden erbjöds presentera sina bud. Samtliga anbudsgivare som gick vidare bedömdes vara seriösa aktörer inom fastighetsbranschen. Köparen är den som för regionen lämnat det mest fördelaktiga budet. Totalt inkom tolv anbud, varav åtta utvärderades grundligt och Skanskas bud var det som var mest fördelaktigt. Köpet är villkorat av beslut i regionfullmäktige och i Skanskas styrelse. Tillträde: Tillträdet sker efter lagakraftvunnen detaljplan, varpå betalning sker. Tidplan: Beslut fattat i fastighets- och servicenämnden 25 mars. Beslut i regionstyrelsen 18 maj. Beslut i regionfullmäktige 8 juni. Dåvarande Landstingsfullmäktige uppdrog i budget 2017 att inleda försäljning.

Fastigheten: Tegelbruket 4 har fram till hösten 2020 huserat S:t Eriks ögonsjukhus samt några mindre verksamheter. Under hösten 2020 flyttade ögonsjukhusets verksamheter in i nybyggda lokaler invid NKS i enlighet med fullmäktiges beslut från juni 2014. Kvar på området finns idag endast ett fåtal mindre verksamheter. Den stora sjukhusbyggnaden som omfattar cirka 18.000 kvm lokalarea ska rivas och den mindre byggnaden som ska bibehållas omfattar cirka 1.900 kvm.

Pågående planförslag: Försäljningen omfattar Tegelbruket 4. Planförslaget medger två kvarter tillsammans cirka 41.000 kvm ljus BTA avsedda för bostäder, kontor och service.

Berga Naturbruksgymnasium. Överlåtelsesumma: 118,9 Mkr. Tidplan: Beslut i fastighets- och servicenämnden 25 mars 2021. Beslut i regionstyrelsen 18 maj. Beslut i regionfullmäktige 8 juni. Köparen har ansökt till skolinspektionen om tillstånd, men tidpunkten för besked och därmed datum för själva överlåtelsen av verksamhet och fastighet är idag oklar. Målsättningen är att så snart det är möjligt, dock senast januari 2023 överlåta verksamhet och fastighet Utbildningen har bedrivits sedan 1920. Skolan har kapacitet för drygt 250 elever, varav cirka hälften i internatboende. Skolan har för närvarande cirka 180 elever, varav cirka 70 bor på internatet. Verksamheten är idag organiserad inom serviceförvaltningen i Region Stockholm där både skolpersonal och skolchefen är anställda.Skolan har för närvarande 45 personer anställda varav 22 är lärare. Fakta om marken: Västerhaninge-Berga 7:8 består av ca 542,9 ha, varav 261,1 ha är åker och betesmark och 195 ha är skog. PÅ fastigheten finns ett 60-tal byggnader fördelat på cirka 17 880 m2 såsom stallar, ridhus, kanslihus, matsal, skollokaler (för både mer teoretisk utbildning och för lantbruksrelaterad utbildning), elevbostäder, personalbostäder.


Regionen mottog 8 indikativa bud. Till de budgivare som uppfyllde villkoren i förfrågan ställdes kompletterande frågor för klarläggande av vissa punkter i anbuden. De som fick kompletterande frågor anses seriösa huvudmän. Köparen var den som lämnat högsta bud.


Dille Gård ingår i koncernen Dille Bolagen som är familjeägt. Georg Eriksson, koncernchef och delägare, är sjätte generationen på gården. Dille Gård bedriver idag ett Naturbruksgymnasium i hjärtat av Jämtland med inriktning på Djur och natur sedan 2005. I dag bedrivs gymnasie- och vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Totalt sett har skolan cirka 250 studerande under ett år, på plats eller via distans. Dille Gård förvaltar även en del mark, främst skog, men även åker och betesmarker. Skogsinnehavet är drygt 900 hektar.


Fastigheten Medicinaren 19 (Novum) ligger angränsande till Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Huddinge. Region Stockholm upplåter idag marken med tomträtt till Hemsö som äger en byggnad på fastigheten med lokaler för i huvudsak life science, forskning och utbildning. Hemsö önskar nu utveckla och bygga till fastigheten och har efter godkännande av regionen ansökt och beviljats planbesked för ny detaljplan som ska pröva planläggning för bl a centrum, vård, utbildning och laboratorieverksamhet.

En utveckling av fastigheten och utökning av lokalytan är helt i linje med regionens Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen där de åtta yttre regionala stadskärnorna utpekas som naturliga lokaliseringsplatser för näringslivsutveckling. En utveckling av fastigheten är också i linje med Region Stockholms uttalade ambition att vara en av världens fem ledande Life-science regioner.