24 juni 2024
tisdag, 10 augusti 2021 13:12

Giftiga metaller i Albyberg företagspark

Skrivet av 

  

 

 


Haninge har förlorat 700 av de 2.000 ursprungligen planerade arbetstillfällena i Albybergs företagspark som ägs av Albyberg fastigheter AB tillsammans med Haninge kommun, efter att bolaget förlorat en kontrakterad större aktör med anledning av alla oklarheter kring markföroreningar.

 

 

 

 

Höga halter av giftiga metaller som läcker ut från Albyberg företagspark i Haninge påverkar både miljön och kommunen negativt. Norconsult undersöker gifternas spridning och effekter av de åtgärder som sätts in.

Albyberg företagspark siktar på att bli landets grönaste företagspark, men problem har uppstått på vägen. Svavel (sulfidämnen) som läcker ut via avrinningsvatten försurar och bidrar till höga koncentrationer av giftiga metaller. Vattenlevande organismer i hela avrinningsområdet riskerar att påverkas.

– Även odlingsmark kan påverkas, säger Sara Holmström, gruppledare för Team Miljö & Säkerhet på Norconsult.

Problemen har inneburit att Haninge kommun gått miste om hundratals jobb när företag har avstått från att etablera sig i företagsparken. Så hur blev det så här? Sara Holmström berättar att sulfidmineral lösgjordes ur berggrunden i samband med att man sprängde inför bygget. Sprängmassorna har även använts som fyllnadsmaterial i bland annat vägar, där de fortsätter att läcka.

– Det är väldigt viktigt att ta reda på vilka risker som finns innan man påbörjar en exploatering. Sulfidmineral finns naturligt i berg på flera håll i landet, säger Sara Holmström.

Genom regelbundna prover i avrinningsområdet tar Norconsult fram information om gifternas spridning. Just nu provar kommunen en åtgärd som går ut på att injicera kalk i vattnet och i berget.

– När de har gjort stora insatser ser vi en positiv effekt. Men det här kommer tyvärr att få konsekvenser under en lång tid, avslutar Sara Holmström.

Sulfidförande berggrund – en miljörisk

Berg kan vara naturligt rikt på sulfidmineral. Om berget krossas och exponeras för luft och vatten frigörs sulfat, vätejoner och metaller till det vatten som det kommer i kontakt med, exempelvis regn och grundvatten. Det ökade antalet vätejoner sänker pH och det blir surare, vilket gynnar frigörelse av ytterligare metaller från bergmaterialet. Detta bidrar till att mark, grundvatten och ytvatten blir försurat och påverkat av höga halter av giftiga metaller.