18 maj 2021

Redaktionen

  

 

 


Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling på Peab.

 

 

 


Peab har tecknat avtal om försäljning av en logistikanläggning i Almnäs i Södertälje som Peab avser att uppföra. Köpare är Annehem Fastigheter och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 96,5 Mkr.

Fastigheten Almnäs 5:28 har en markareal om 19.000 kvm, varav 14.000 kvm nyttjas till en förhyrning med Postnord på ett 10-årigt hyresavtal och 5.100 kvm är oexploaterad råmark med en byggrätt på drygt 2.000 kvm.

Peab kommer att bygga logistikanläggningen och avyttring av den färdigställda fastigheten planeras till det andra kvartalet 2022.

– Vi ser en god efterfrågan på effektiva lager- och logistikfastigheter i attraktiva lägen och är därför glada över att kunna utveckla detta logistikprojekt. Almnäs har stor potential och kan erbjuda många och goda transportmöjligheter, vilket gör det till ett viktigt logistiknav i det svenska näringslivet, säger Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling på Peab.

Fastigheten ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver.


  

 

 


Ett ställverksområde stort som två fotbollsplaner reduceras till ett inomhusställverk i modern arkitektonisk design vid ombyggnationen av det 100-åriga ställverket i Värtan i Hjorthagen. Foto: Urban Design

 

 

 


Efter drygt fem år av förberedelser sätts idag spaden i marken för ett av elnätsföretaget Ellevios mest komplexa infrastrukturprojekt någonsin: ombyggnationen av det 100-åriga ställverket i Värtan, Hjorthagen, vilket en miljardsatsning som blir ett nav i Stockholms framtida elförsörjning.

– Moderniseringen av Värtan är avgörande, både för att lösa den ansträngda kapacitetssituationen och för att förverkliga Stockholms klimatmål, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.

Området Värtan i stadsdelen Hjorthagen har i över 100 år spelat en nyckelroll för i elförsörjningen av Stockholm. Ombyggnationen av ställverket som nu drar igång är unikt i sitt slag och är första gången den här typen av storskalig anläggning byggs om – under drift –  i Sverige. Syftet är att förstärka förmågan att ta emot och distribuera el till en stad som förutspås öka elanvändningen med femtio procent de kommande 25 åren.

–  Det här är en betydande investering och en av flera insatser Ellevio gör för att lösa kapacitetssituationen i Stockholm, rusta för en enorm ökning av elförbrukningen och förverkliga stadens mål om ett fossilfritt, klimatpositivt Stockholm 2040, säger Johan Lindehag.

När den nya stationen för stamnätet står färdig 2026 kommer Stockholm vara förberett för att kunna ta emot och fördela den ökade mängd el staden kan ta emot när Svenska kraftnät i sin tur byggt ut förmågan att föra in mer el till Stockholm.

Tills dess kommer det befintliga ställverksområdet helt bytt skepnad. Från ett utomhusställverk motsvarande två fotbollsplaner till ett komprimerat inomhusställverk med modern arkitektur. Bakom utformningen av det nya ställverket står arkitektbyrån Urban Design, som arbetat med komplexa tekniska krav såväl som modern arkitektonisk utformning.


  

 

 


Willhems befintliga bestånd i Hässelby strand är cirka 600 bostäder. Nu anvisar Exploateringsnämnden mark för cirka 125 bostäder inom fastigheten Paradsängen 1.

 

 

 
Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Paradsängen 1 till Willhem Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar ny detaljplan för området.


Willhem Stockholm AB har inkommit med en ansökan om markanvisning för 100 - 125 hyreslägenheter på fastigheten Paradsängen 1 i Hässelby strand.

Fastigheten är idag planlagd för bostäder och bolaget avser att komplettera den befintliga bebyggelsen med nya byggnader samt påbyggnad av den befintliga. Bolaget innehar idag fastigheten med tomträtt och har valts genom direktanvisning.

Marken avses upplåtas med tomträtt. Kontoret bedömer att exploateringen ger ett överskott till staden. Den totala investeringsutgiften för projektet bedöms inte bli högre än att beslut om investeringen kan fattas på delegation inom kontoret, dvs. lägre än 10 Mkr.

Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen.
Exploateringskontoret ser positivt på projektet som ger ett välbehövligt tillskott av bostäder på redan ian

Bolaget, Willhem Stockholm AB, är ett helägt dotterbolag till Willhem AB. Willhem AB äger och förvaltar cirka 26.000 hyreslägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler. I Stockholm omfattar beståndet cirka 2.600 hyreslägenheter, varav drygt 600 finns i Hässelby.

Willhem AB åtar sig gentemot staden att solidariskt med bolaget ansvara för fullgörandet av samtliga åtaganden och förpliktelser enligt markanvisningsavtalet.

Bolaget fick i november 2020 en markanvisning om totalt 65 hyreslägenheter på befintlig tomträtt i Blackeberg. För det här aktuella området gäller en detaljplan enligt vilken fastigheten är avsedd för bostadsändamål. På fastigheten finns idag fem stycken byggnader samt markparkering som delvis föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse. Bolaget har ett antal tomträtter i Hässelby strand (markerade med punkter nedan) i anslutning till Paradsängen 1.

Omkringliggande bebyggelse utgörs av flerbostadshus och är till stor del grönklassad av stadsmuseet vilket innebär att den bedöms vara särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 2019 utgjordes cirka 65 procent av bostäderna i Hässelby strand av hyresrätter varav cirka 48 procent ägdes av allmännyttan.

Nämnden har tidigare lämnat markanvisningar för cirka 550 bostäder i flerbostadshus längs med Maltesholmsvägen, där planarbete pågår.

Förslaget innehåller nybyggnation av 100 - 125 lägenheter i flerbostadshus. Bolaget föreslår att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt.

Markanvisning sker enligt de principer som kommunfullmäktige beslutat om i stadens markanvisningspolicy. Markanvisningen gäller under två år från nämndens beslut och marken avses även fortsättningsvis upplåtas med tomträtt.

Bolaget står för samtliga utrednings- och projekteringskostnader som krävs för den tillkommande bebyggelsen inom detaljplanen.

Bilparkering för den tillkommande bebyggelsen ska i första hand lösas inom kvartersmarken i garage. Frågan måste studeras noggrant under planprocessen och viss parkering kan komma att lösas inom Bolagets angränsande fastigheter.

Projektet möjliggör värdeskapande komplettering på befintlig tomträtt bebyggd med hyresrätter. Det bidrar till målet att markanvisa 10.000 lägenheter under 2021, varav 5.000 hyresrätter i Stockholm.

  

 

 


Platsen för den föreslagna markanvisningen, markerat med rött, utgörs idag av en brant sluttning med berghällar och lövträd. Befintlig kringliggande bebyggelse består i huvudsak av flerbostadshus och kontor uppförda på 1950- och 1960-talen.

 

 

 Exploateringsnämnden anvisar mark för hotell inom fastigheterna Marieberg 1:16 och Marieberg 1:29 i Stockholm till ByggVesta Fyrverkarbacken AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

ByggVesta AB fick år 2008 en markanvisning för bostäder intill Gjörwellsgatan i Marieberg. Ett program för möjlig förtätning inom Marieberg togs fram av stadsbyggnadskontoret 2012, varpå detaljplanearbete påbörjades. Trafikverket fastslog dock en riksintresseprecisering för Bromma flygplats 2015, vilken innebär att planeringsförutsättningarna för nya bostäder i området försvårats.

ByggVesta har därefter tagit fram ett nytt förslag till bebyggelse för hotelländamål, istället för bostäder, inom det tidigare anvisade området, vilket bedöms vara förenligt med riksintresset för Bromma flygplats. ByggVesta önskar vidare pröva ett nytt koncept de tagit fram, ett så kallat Studenthotell. Konceptet Studenthotell vänder sig till studerande och unga vuxna som vidareutbildar sig och som har behov av ett temporärt boende. Kontoret föreslår i detta ärende en direktanvisning för hotell till ByggVesta Fyrverkarbacken AB.

Förslaget innehåller nybyggnation av hotell med cirka 240 hotellrum, gemensamhetsytor och restaurang.
Marken avses upplåtas med tomträtt. Kontoret bedömer att exploateringen ger ett överskott till staden.
Den totala investeringsutgiften för projektet bedöms inte bli högre än att beslut om investeringen kan fattas på delegation inom kontoret, dvs. lägre än 10 Mkr.

Exploateringen kräver ny detaljplan.
Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen.
Kontoret anser att projektet har goda förutsättningar att skapa en attraktiv målpunkt i området som kan bidra till ökad trivsel och trygghet samt en blandad stad. Konceptet Studenthotell kan, genom att bidra med ett flexibelt korttidsboende för studenter och forskare, stärka Stockholms konkurrenskraft som en stad för utbildning och innovation.

Programmet för utvecklingen av Marieberg godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2012 och slår fast utgångspunkter och mål för den fortsatta planeringen, samt hanterar områdesövergripande frågor. Därefter togs start-PM för de första detaljplanerna i enlighet med programmet i stadsbyggnadsnämnden 2013.
Det för ByggVesta markanvisade området är en av de platser som sedermera utpekades i programmet som lämplig för ny bebyggelse och för vilken planarbete påbörjades.

 

Planeringsförutsättningarna för nya bostäder i enlighet med programmet försvårades dock 2015 efter att Trafikverket tog fram en riksintresseprecisering för Bromma flygplats, vilken direkt berör Marieberg genom influensområdet för flygbuller. Av denna anledning avstannade allt detaljplanearbete som avsåg ny bostadsbebyggelse, inklusive projektet med ByggVesta.

Konceptet Studenthotell vänder sig i första hand till studerande och unga vuxna som vidareutbildar sig efter sin examen och som kortvarigt har behov av ett temporärt boende.

Kontoret föreslår med detta ärende en direktanvisning till ByggVesta Fyrverkarbacken AB, helägt dotterbolag till ByggVesta, då de tidigare erhållit markanvisning på platsen som inte kunnat fullföljas på grund av riksintressepreciseringen för Bromma flygplats. Bolaget har uppvisat ett nytt förslag som bedöms vara genomförbart med hänsyn till riksintresset för Bromma flygplats och i enlighet med programmets intentioner.

För området gäller en detaljplan enligt vilken fastigheterna är avsedda för allmänt ändamål (park).

Platsen för den föreslagna markanvisningen utgörs idag av en brant sluttning med berghällar och lövträd.
Befintlig kringliggande bebyggelse består i huvudsak av flerbostadshus och kontor uppförda på 1950- och 1960-talen.


  

 

 


Christoffer Bladh Nord, Head of Industrial & Logistics, CBRE.

 

 

 CBRE agerade rådgivare till Castellum i förmedlingen av GPBM Nordic AB, som är en marknadsledande leverantör av batterier, belysning och säkerhetsprodukter i Norden.

GPBM Nordic AB avser hyra en lokal i Hisingen logistikpark om cirka 10.000 kvm. Lokalen är en del av en större logistikbyggnad på cirka 30.000 km som uppfördes 2018 av Castellum.

Lokalen hyrs idag av e-handelsaktören Bagaren och Kocken som flyttar till en större lokal i området. Tillträde för GPBM Nordic AB sker 1/4 2022.

CBRE:s rådgivare Christoffer Bladh Nord, Head of Industrial & Logistics, CBRE, kommenterar:
– En riktigt smidig affär och mycket bra lokal för GPBM Nordic AB. Glädjande att nuvarande hyresgäst hittade nya lokaler som passade dem perfekt. Jag och teamet på CBRE tackar för ett smidigt och bra samarbete med både Castellum och GPBM Nordic AB”

Gunnar Axelsson,
CFO för GPBM Nordic AB, säger:
– Vi ser fram emot att flytta vår lagerverksamhet till nya fina och effektiva lokaler i Hisingens Logistikpark hos Castellum. Logistiskt ligger lokalerna väldigt bra och vi får nu möjlighet att utveckla vår verksamhet.

CBRE har medverkat till flera uthyrningar i Hisingen logistikpark. Totalt har CBRE hyrt ut 60.000 kvm under perioden 2018-2021 i Hisingen logistikpark.

  

 

 


Thomas Sipos, vd för  Revelop.

 

 

 


Profi Fastigheter har säkrat nytt kapital till sin femte investeringsfond om drygt 2 Mdr kr – den största fonden specifikt riktad mot investeringar i svenska fastigheter på sju år. Samtidigt byter bolaget namn till Revelop för att förtydliga bolagets strategi att med ett utpräglat hållbarhetskoncept förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden.

Bolaget har en framgångsrik historia sedan starten 2004 och tar nu med nytt namn och sin hittills största fond nästa steg i sin tillväxtresa, med fokus på hållbara investeringar i och framtidssäkring av kommersiella fastigheter.

– Med vårt nya namn vill vi förtydliga vår filosofi att investera i fastigheter som vi kan förädla och utveckla på ett hållbart sätt och därmed bidra till ett nytt, mer hållbart samhälle. Genom att förlänga livet på byggnader bidrar vi genom bättre resursanvändning till ett minskat miljöavtryck och undviker de stora negativa effekterna som rivningar och nybyggnation har, säger Revelops vd Thomas Sipos.

Det nya namnet Revelop ska på ett bättre sätt reflektera bolagets affärsidé och indikera att det är mer än bara ett fastighetsbolag.

– Varje fastighet genomgår under vårt ägande en hållbar resa – från brun till grön. Revelop anspelar på mottot att förlänga livet på byggnader, att skapa attraktiva platser och fokus på effektiv resursanvändning liksom cirkulärt tänk. Vi tänker annorlunda och investerar i befintlig stadsmiljö intill befintlig infrastruktur där vi ser möjligheter till positiv förändring genom förädling och förtätning, säger Anders Sylvén, CFO och vice vd för Revelop.

Intresset för fonden Revelop V var stort både i Sverige och internationellt och med ett riskkapital på 2,1 Mdr kr är fonden bolagets hittills största och den största svenska fastighetsfonden på sju år. Med en global minskning av investeringar i fastighetsfonder med 26 procent under 2020 visar den lyckade kapitalanskaffningen på nya och tidigare investerares tro på Revelops förmåga att skapa stora värden och ett hållbart samhälle.


  

 

 


Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter. Fotograf: Jonas Malmström.

 

 

 


Humlegården Fastigheter inleder  år 2021 med en fortsatt god utveckling. Under det första kvartalet noteras en positiv nettouthyrning, en stabil uthyrningsgrad samt ökade hyresnivåer i omförhandlade avtal. Bolaget har haft ett stort fokus på en nära dialog med kunderna och utveckling av erbjudandet för att möta förändrade behov. Flera framgångsrika omförhandlingar och nya uthyrningar ägde rum under perioden.

Under första kvartalet år 2021 ökade hyresintäkterna med 3 procent till 400 Mkr (389), även i jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent.

Nettouthyrningen uppgick till 2 Mkr (29). Exklusive uppsagda hyresavtal för kommande utvecklingsprojekt var nettouthyrningen 9 Mkr.

Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 8 procent (4). Uthyrningsgraden minskade till 92 procent (95).  Driftöverskottet steg med 1 procent till 289 Mkr (285). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent och överskottsgraden uppgick till 72 procent (73).

Finansnettot blev –58 Mkr (–57) med ett oförändrat förvaltningsresultatet om 216 Mkr. Periodens resultat efter skatt steg till 386 Mkr (65).

Resultatmässigt har pandemins effekter för Humlegården Fastigheter varit relativt begränsade under den aktuella perioden. Av hyresfordringar för det första kvartalet har drygt 99 procent betalats in.

Under första kvartalet har gröna obligationer om 450Mkr emitterats och återköpts. Andelen hållbar finansiering uppgick därmed till 88 procent av de räntebärande skulderna.

Flera omförhandlingar och nya uthyrningar har ägt rum under perioden. Bland de nytillkomna kunderna noteras CAIA Cosmetics, som tecknat hyresavtal om cirka 700 kvm i fastigheten Landbyska Verket 8 vid Engelbrektsplan. Humlegården vill göra Engelbrektsplan till en av innerstadens mest intressanta platser, och etableringen av starka varumärken är en viktig del av utvecklingen. I mitten av mars öppnade Brasserie Astoria sina portar i Humlegårdens satsning på Nybrogatan. Restaurangen har på kort tid blivit en ny destination i Stockholm.

Under det första kvartalet har Humlegården emitterat och återköpt gröna obligationer om cirka 450 Mkr totalt, till en genomsnittlig kreditmarginal om 0,97 procentenheter på 5 och 6 åriga löptider. Genom emissionerna uppgår andelen grön finansiering till 88 procent (83). Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 3,9 år till 4,0 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 4,0 år till 4,3 år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick vid kvartalsskiftet till 1,6 procent (1,6).

Humlegårdens finansieringsstrategi bygger på en stark finansiell profil, med fokus på en lång kapitalbindning, en låg andel förfall inom 12 månader, jämnt spridda förfall och refinansiering av lån långt före förfall. Ett resultat av denna strategi är att låneförfallen inom 12 månader vid senaste kvartalsskiftet täcktes med kassa och lånelöften till 223 procent. Bolaget innehar lånelöften om 2.200 Mkr, varav 1.600 Mkr via våra ägare, vilket det inte har funnits behov av att utnyttja.

– Humlegården bibehåller den stabila utvecklingen under årets första kvartal. Kunderna söker attraktiva kontor i intressanta sammanhang och vi möter denna efterfrågan väl med vårt erbjudande. Vi lägger stort fokus på att guida kunderna till flexibla kontorslösningar som både stödjer olika arbetssätt och skapar en naturlig mötesplats för verksamheten. Vår kombination av ständig utveckling av kunderbjudandet, stark finansiell ställning och en kreditvärdig, väldiversifierad kundbas skapar en bra position inför framtiden. Under perioden har vi tagit nya steg på resan mot 100 procent grön finansiering. Satsningen är en central del i vårt hållbarhetsarbete och det är glädjande att vi nu uppnått hela 88 procent, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.

  

 

 


Prästgårdsparken i Solberga består dels av den gamla sjukhusparken med planteringar och fontän, dels av en lekplats med bollplaner. Under 2021 kommer parken rustas upp med bland annat ny parkväg, bättre belysning och fler lekredskap. En ny gång- och cykelväg anläggs också längs parkens västra sida.

 

 

 


Prästgårdsparken och Sjörövarparken i Solberga rustas upp och kopplas samman. Efter inkomna synpunkter har staden ändrat parkens utformning för att kunna spara fler av de befintliga träden.

I samband med att det nya bostadsområdet i Älvsjöstaden byggs rustas även Prästgårdsparken och Sjörövarparken upp och kopplas samman. En ny gång- och cykelväg anläggs också längs Sjörövarparkens västra sida och vidare mot Kämpetorpsskolan. Entreprenaden startade i april och planeras vara klar sommaren 2022.

Prästgårdsparken i Solberga består dels av den gamla sjukhusparken med planteringar och fontän, dels av en lekplats med bollplaner. Under 2021 kommer parken rustas upp med bland annat ny parkväg, bättre belysning och fler lekredskap. En ny gång- och cykelväg anläggs också längs parkens västra sida.

En av grundtankarna med upprustningen av parken, som finns angivet i parkplanen för Älvsjö, är att knyta ihop den inre parkbilden så att både den visuella kontakten och framkomligheten mellan de idag separerade delarna blir bättre. Parkplanen anger också att parkens värden för lek, aktivitet och rekreation ska utvecklas.

Vid utformningen av parken har kompromisser gjorts med hänsyn till befintlig växtlighet, behov av nya öppna ytor, trygghet, behov av större lekplats, behov av nya entréer och möjligheter att ta sig fram tvärs över parken. Val av markbeläggningar och utformningen av lekplatsen har gjorts för att kunna spara så många träd som möjligt.

Upprustningen av parkerna innebär att flera träd och buskar tas bort. Efter att ett antal träd lappades för fällning i april hörde boende och föreningar av sig till staden med synpunkter och önskemål om att träd skulle sparas och beståndet av vildtulpaner i parkerna säkerställas.Projektgruppen på exploateringskontoret har nu tagit fram en något ändrad utformning av parken för att kunna spara fler träd och säkerställa att beståndet av vildtulpaner blir kvar.

 Rekryteringen av Michael Johansson som affärsområdeschef tjänst hos Stenhus senast under hösten 2021, innebär att han lämnar Tre Kronor Property Investment som vd.
Michael Johansson lämnar Tre Kronor för att bli affärsområdeschef för Stenhus Fastigheter.

 

 

 

– Jag har uppskattat vårt samarbete väldigt mycket, och önskar Michael lycka till med kommande uppdrag, säger Tre Kronors styrelseordförande Bernt-Olof Gustavsson.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:
– Vi är oerhört glada och stolta över att ha lyckats rekrytera Michael till oss. Det finns få personer i Sverige som har samma gedigna bakgrund och erfarenhet inom segmenten sällanköps- och detaljvaruhandel. Michael kommer att vara en viktig del i vår fortsatta tillväxtresa inom segmentet och förväntas även bidra i den övriga verksamheten i sin roll som ledande befattningshavare inom Stenhus-koncernen.

– Det har varit en stor förmån att fått vara med från det att Tre Kronor grundades fram till var bolaget står i dag. Hela teamet har varje år levererat det vi utlovade till vår aktieägare vilket jag är mycket stolt över, säger Michael Johansson.

Michael Johansson har varit vd för Tre Kronor sedan 2017 och han har tidigare bland annat varit vd för ICA Fastigheter Sverige AB och han har haft en rad styrelseuppdrag. Han kommer att lämna Tre Kronor för nytt uppdrag under hösten 2021.

– Vi kommer påbörja rekryteringen av en efterträdare och sådan rekrytering kommer ske med beaktande av de offentliga uppköpserbjudanden till bolagets aktieägare som lämnats av LSTH Svenska Handelsfastigheter AB, säger Bernt-Olof Gustavsson.

fredag, 14 maj 2021 11:22

Cibus köper för 259 Mkr i Finland

  

 

 


Sverker Källgården, vd för Cibus Nordic Real Estate AB.

 

 

 


Cibus Nordic Real Estate AB, Cibus,  har undertecknat förvärvet av en fastighetsportfölj med tre tillgångar i Finland för 25,5 MEUR, cirka 259 Mkr. Transaktionen är planerad att avslutas den 17 maj 2021.

Tillgångarna har en uthyrningsbar yta om cirka 16.000 kvm och ligger i Jyväskylä, Åbo och Mikkeli.

 

Den största tillgången finns i Muurame, Jyväskylä-regionen, som byggdes 2016 och har Lidl och HalpaHalli som ankarhyresgäster. De andra två tillgångarna hyrs av S Group. Portföljens vägda genomsnittliga uthyrningsperiod är nära sju år.

– Tillgångarna passar vår portfölj extremt bra. Platserna i starka stadsregioner i Finland är bra och ankarehyresgästerna Lidl, S Group och HalpaHalli lägger till en diversifiering av vår starka hyresgästmix, kommenterar Sverker Källgården, vd för Cibus.

Sida 1 av 1262